Yıldız oyuncudan Hamzaoğlu'na gönderme!

Ya­sin-Dze­ma­ili de­ği­şik­li­ği nedeniyle sert eleş­ti­ri­len Galatasaray’ın ho­ca­sı Ha­mzaoğ­lu'na, yi­ne ay­nı fut­bol­cusu sa­hip çık­tı.

Yayınlanma Tarihi: 17.03.2015 13:24
Değiştirme Tarihi: 17.03.2015 13:24
Yıldız oyuncudan Hamzaoğlu'na gönderme!

Ba­şak­şe­hir ma­çın­daki Ya­sin-Dze­ma­ili de­ği­şik­li­ği nedeniyle sert eleş­ti­ri­len Galatasaray’ın ho­ca­sı Ha­mzaoğ­lu'na, yi­ne ay­nı fut­bol­cusu sa­hip çık­tı: "Gol ata­ca­ğı­ma da­ir içim­de bir his var­dı. Ama Ham­za ho­ca­nın ka­ra­rı­na say­gı duy­ma­lı­yız. O gel­dik­ten son­ra ta­kım aya­ğa kalk­tı. Başarımız ortada...”

Ga­la­ta­sa­ray'ın Ba­şak­şe­hirs­por ile 2-2 be­ra­be­re kal­ma­sı­nın ar­dın­dan, Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın ho­ca­sı Ham­za Ham­za­oğ­lu yap­tı­ğı oyun­cu de­ği­şik­lik­le­ri yü­zün­den eleş­ti­ril­miş­ti. Özel­lik­le ma­çın 66. da­ki­ka­sın­da Ya­sin'i oyun­dan alıp Dze­ma­ili'yi sa­ha­ya sür­me­si­ne ta­raf­tar­lar bir hay­li tep­ki gös­ter­miş­ti. An­cak Ham­za­oğ­lu'na oyun­dan alı­nır­ken ha­fif ta­vır gös­te­ren Ya­sin Öz­te­kin sa­hip çık­tı.
 

"Galatasaray'da Yasin oldum"


Ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, "Ben Ga­la­ta­sa­ray'da Ya­sin ol­duy­sam Ham­za ho­ca sa­ye­sin­den ol­dum. Be­ni oyun­dan al­dı di­ye eleş­ti­ril­me­si­ni çok üzül­düm. Gol ata­ca­ğı­ma da­ir içim­de bir his var­dı. Hep­si bu. Ham­za ho­ca­nın ka­ra­rı­na he­pi­miz say­gı duy­ma­lı­yız. Ham­za ho­ca gel­dik­ten son­ra bu ta­kım aya­ğa kalk­tı" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.