Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
TFF 14 yabancı için 6 milyon TL alacak!

TFF 14 yabancı için 6 milyon TL alacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, 'Yerli Kuralı' ile ilgili merak edilen detayları resmi sitesinden açıkladı. İşte detaylar...

16.02.2015 16:50

SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU MADDE 1 – GENEL HÜKÜMLER : 2015 – 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır ;1- Kulüpler istedikleri sayıda profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalayabilirler ve tescilettirebilirler.2- Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecekprofesyonel futbolcularının listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır. MADDE 2 – A TAKIM LİSTESİ: a) A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşur.b) A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımındaoynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.2015 – 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından önce başkaülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli FutbolTakımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az birresmi müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler.c) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 2’sinin (bu sayı 2016 –2017 Sezonunda 3, 2017 – 2018 Sezonundan itibaren 4 olarak uygulanacaktır.) 15 nciyaş gününe denk gelen sezon ile – 21 nci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintiliveya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.d) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4’nün “c” bendinden ayrıolarak 15 nci yaş gününe denk gelen sezon ile – 21 nci yaş gününe denk gelensezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay TFF’ye tescilli kulüplerdetescilli olması zorunludur.e) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurmak zorundadır. Bukalecilerden en az birinin b fıkrasında belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynamauygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur.f) Kulübün b, c, d ve e bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesidurumunda, A Takım Listesi bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur. 2016– 2017 Sezonundan itibaren b, c, d ve e bentlerinde öngörülen kriterlere uygunfutbolcuların bildirilmemesi durumunda kulüplere ilave disiplin yaptırımlarıuygulanacaktır.g) Yukarıda b, c, d ve e bentlerinde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynamauygunluğuna sahip futbolcuların, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra buuygunluğunu kaybetmesi halinde, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başındabu kapsamda oynama uygunluğunu kaybeder. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisindeTürkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhallistedeki Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcustatüsünden çıkarılırlar. MADDE 3 – A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI: a) Kulüpler, sezonun ilk resmi müsabakasından 24 saat öncesine kadar A Takım ListesiniTFF’ye ibraz etmek zorundadır.b) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde müsabakalardan 24 saatönce kulüpler tarafından yukarıdaki koşullar dahilinde revize edilebilir.c) A Takım Listesinin ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde,birinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF’ye ibrazedilmesi zorunludur.d) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A TakımListelerini yukarıdaki koşullar dahilinde resmi müsabakalardan 24 saat öncesine kadarrevize edebilirler.e) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde sezonunsonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.f) Listeye yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin yapılmışolması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikasıtalep edilmiş olmasına rağmen gelmeyen futbolcular listelere yazılabilir. Bu durumlistede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bufutbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bufutbolcuların yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez.g) A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalarakatılmalarına izin verilmez. MADDE 4 – GENÇ FUTBOLCULAR: Kulüpler, U 21 yaş kategorisinde bulunan (2015 – 2016 Sezonu için 01.01.1994 ve dahasonraki tarihlerde doğmuş, 2016 – 2017 Sezonu için 01.01.1995 ve daha sonraki tarihlerdedoğmuş, 2017 – 2018 Sezonu için 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş, 2018 –2019 Sezonu için 01.01.1997 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş,) Türkiye A Milli Takımındaoynama uygunluğu bulunan ve iş bu talimatın 2 nci maddesinin b bendindeki şartları taşıyantescilli futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. MADDE 5 – MÜSABAKA İSİM LİSTESİ: Müsabaka isim listeleri işbu talimatın 2, 3 ve 4 ncü maddelerinde belirtilen şartlar dahilindeaşağıdaki usule göre oluşturulur. a) Resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 TürkiyeA Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip işbu talimatın 2 nci maddesinin bbendindeki şartlara haiz futbolcunun bulundurulması zorunludur.b) Bu 7 futbolcudan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından buşartlara uygun kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde liste 17 kişi ilesınırlanır. MADDE 6 – TRANSFER YASAĞI Kulüplerin; TFF Yönetim Kurulu, diğer Kurullar ve mahkemelerce, FIFA ve UEFA YargıKurulları ve CAS (Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından verilen kararlar da dahilolmak üzere TFF’ye, kulüplere, futbolculara, teknik adamlara, sağlık personeline, lisanslıfutbolcu temsilcilerine, lisanslı müsabaka organizatörlerine, kulüp çalışanlarına, VergiDairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesinleşmiş borçlarının bulunması halinde, buborçların ödendiği veya yapılandırıldığı belgelendirilmedikçe, başka kulüplerden yapacaklarıtransferlere ait sözleşmeler tescil edilmez. TFF, transfer yasağının uygulanması hususunda ilgili talimatlarda gerekli düzenlemeleriyapar. MADDE 7 – YERLİ FUTBOLCU TEŞVİK SİSTEMİ 1- 2015 – 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibarenTürkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu transfereden kulüplerden Yerli Futbolcu Teşvik Fonunda depo edilmek üzere aşağıdabelirtilen koşullarda fon payları tahsil edilir. 2- Aşağıdaki tabloda belirtilen fon payları birinci ve ikinci transfer ve tescildönemlerinin bitimini takip eden 5 gün içerisinde kulüplerin tescil işlemini yaptıkları1. fıkrada belirtilen Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğubulunmayan toplam futbolcu sayılarına göre ödenir. Fon paylarının hesaplanmasında; a) Geçici transferlerde fon payı futbolcuyu geçici olarak tescil ettiren kulüptarafından ödenir. b) Türkiye A Milli Futbol Takımında Oynama Uygunluğu bulunmayan kaleciler ikifutbolcuymuş gibi sayılır.c) İkinci transfer ve tescil döneminde; birinci transfer ve tescil dönemi sonundakiTürkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısınınartması halinde, artan oyuncu sayısı dikkate alınmak suretiyle, yatırılmasıgereken fon bedelleri arasındaki farklar ikinci transfer ve tescil dönemininbitimini takip eden 5 gün içerisinde kulüp tarafından Federasyona yatırılır.Birinci transfer ve tescil dönemi sonunda Türkiye A Milli Futbol Takımındaoynama uygunluğu bulunmayan futbolcu sayısı artmayan kulüpler, kontenjan boşaltmak suretiyle yeni oyuncu transfer etseler dahi fon bedeliödemeyeceklerdir. 3- TEŞVİK SİSTEMİ DAĞITIM KRİTERLERİ: Yukarıda 2. Fıkrada belirtilen şekilde tahsil edilen fon;% 75’i Spor Toto Süper Lig Geri Ödeme Payı,% 5’i Millik Geri Ödeme Payı,% 20’si TFF Gençlik Gelişim Programları Payı.olarak paylaştırılır.A) SÜPER LİG GERİ ÖDEME PAYI :Spor Toto Süper Lig müsabakalarında Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğubulunan futbolcuları oynatan kulüplere aşağıda belirtilen sistem dahilinde puan verilir :a) İlk onbirde başlayan her bir futbolcu için 10 puan,b) Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 4 puan,c) 18 kişilik müsabaka isim listesinde olup oyuna girmeyen her bir futbolcu için2 puand) a,b, c bendlerindeki puanlar, futbolcunun kaleci olması halinde "1,5", iş butalimatın 4' ncü maddesinde belirtilen genç futbolcu olması halinde "2" ileçarpılır.e) Bir müsabakaya denk gelen puanı 75 ile 124 puan arasında ise, bahsigeçen kulübe ekstra 75 puan, 125 ve üzeri ise bahsi geçen kulübe ekstra100 puan verilir.f) Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonunda toplanan fon gelirinin Süper LigGeri Ödeme Payına ayrılan kısmının ikinci transfer ve tescil dönemi sonuitibariyle oynanan Spor Toto Süper Lig resmi müsabaka sayısı oranındakibölümü ilk devre müsabakalarında, bakiyesi ikinci devre müsabakaları içinbloke edilmek suretiyle aşağıdaki koşullara göre hesaplanarak kulüplere geriödenecektir :- 2015 – 2016 Sezonu 1. Yarı oynanacak Spor Toto Süper Lig haftasayısına bölünerek, bir haftada dağıtılacak teşvik miktarı belirlenir.-Bu tutar tüm kulüplerin bir hafta içerisinde topladıkları puanlara bölünmeksuretiyle, 1 puanın karşılığı hesaplanır.- Bir kulübün toplam puanı ile 1 puanın karşılığı çarpılmak suretiyle omüsabakaya ilişkin kulübün hak ettiği teşvik miktarı hesaplanır.- Ödemeler her ayın sonunda yapılır.g) İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonunda toplanan fon geliri ile birincitransfer ve tescil döneminde toplanan fon gelirinin bloke edilen Süper LigGeri Ödeme Payına ayrılan kısmı “f” bendinde belirtilen sisteme göre 2015 –2016 Sezonu ikinci devre müsabakaları dikkate alınmak suretiylehesaplanarak kulüplere geri ödenir.h) Herhangi bir sebeple ertelenen veya yeniden oynanmasına karar verilenmüsabakaların olması halinde, müsabakanın asıl oynanması gerekenhaftaya denk gelen hesaplama ve ödemeler söz konusu müsabakalaroynanıncaya kadar yapılmaz. B) MİLLİLİK GERİ ÖDEME PAYI: a) Birinci ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonunda toplanan fon gelirinin MillilikGeri Ödeme Payına ayrılan kısmı aşağıdaki koşullara göre hesaplanarak, millitakımlara futbolcu gönderen Süper Lig kulüplerine ilgili sezonun sonunda geriödenecektir. b) Her iki transfer dönemi sonunda bu fonda toplanan toplam tutar, sezon sonundayukarıdaki kriterlere göre oluşan puanların toplamına bölünmek suretiyle 1 puanadenk gelen tutar tespit edilirc) Kulübün toplam puanı ile 1 puana denk gelen rakam çarpılmak suretiyle kulübeödenecek teşvik tutarı belirlenir.d) Kulüplerin yukarıdaki puanları hak edebilmesi için, futbolcunun milli takıma gittiğitarihlerde ilgili kulübün tescilli futbolcusu olması zorunludur. İki sezon arasındaoynanan milli maçlar takip eden sezonda oynanmış kabul edilir.
Yorumlar | 0
üye profil