Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
İşte Krasic'in talipleri

İşte Krasic'in talipleri

12 olan takımdaki yabancı oyuncu sayısını 8’e düşürmek zorunda olan Kanarya’da gideceklerin başında Krasic bulunuyor.

06.08.2014 10:02

Fe­ner­bah­çe'de ta­kım içi re­viz­yon açı­sın­dan en önem­li so­run ola­rak gö­zü­ken, tek­nik he­ye­tin dü­şün­me­di­ği ya­ban­cı oyun­cu­la­rın gön­de­ril­me­siy­le il­gi­li ko­nu­da sı­cak ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor. Sırp fut­bol­cu Mi­los Kra­sic ön­ce­ki gün, ken­di­si­ne La Li­ga'dan Elc­he ve Villarreal'in tek­lif­te bu­lun­du­ğu­nu yaz­mış­tı. Her iki ku­lü­bün yet­ki­li­le­riy­le de ko­nu­şa­n Bugün gazetesi, tek­lif­le­rin doğ­ru ol­du­ğu­ son­ucu­na ulaş­tı.An­cak, bu tek­lif­ler hem Fe­ner­bah­çe'nin hem de Sırp fut­bol­cu­nun bek­len­ti­le­ri­nin çok uza­ğın­da kal­dı.  Bu ne­den­le Kra­sic'in La Li­ga'ya git­me ola­sı­lı­ğı çok uzak gö­zü­kü­yor.Horta:  Teklifimizi kabul etmediler'Elc­he Spor­tif Di­rek­tö­rü Vic­tor Hor­ta, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ''Biz Kra­sic için bir tek­lif yap­tık. Ken­di öl­çü­le­ri­miz­de iyi bir tek­lif­ti. Ama me­na­je­ri De­jan Jok­si­mo­vic ka­bul et­me­di. Üc­re­ti çok yük­sek. Fe­ner­bah­çe'nin de bek­len­ti­si çok yük­sek. An­laş­ma sağ­la­ya­ma­dık'' de­di. Villarreal'in de yük­sek ma­li­ye­ti ne­de­niy­le Kra­sic'ten vaz­geç­ti­ği öğ­re­nil­di.Rus­ya da­ha ola­sı gibi duruyorGe­çen se­zon Fran­sa'nın Bas­ti­a ta­kı­mın­da ki­ra­lık oy­na­yan Sırp fut­bol­cu, Fe­ner­bah­çe'den yıl­da 2.7 mil­yon eu­ro ka­za­nı­yor. Şu an­da A 2 ta­kı­mıy­la ça­lı­şan Kra­sic’in Sa­rı-La­ci­vert­li­ler­le olan söz­leş­me­si 2016 Ha­zi­ran ayın­da bi­ti­yor ve trans­fer be­de­li 2 mil­yon eu­ro ola­rak gö­zü­kü­yor.CSKA Mos­ko­va for­ma­sıy­la asıl çı­kı­şı­nı ya­pan Kra­sic'in Rus Pre­mi­er Li­gi'ne dön­me şan­sı çok da­ha ola­sı gö­zü­kü­yor. (Bugün)

Yorumlar | 0
üye profil