Hami Mandıralı'dan şok sözler! Yanal ve Halilhodzic...

Hami Mandıralı'dan şok sözler! Yanal ve Halilhodzic...
Yayınlanma Tarihi: 12.11.2014 09:57 | Değiştirme Tarihi: 12.11.2014 09:57

Hami Mandıralı, takımın başına getirilen Ersun Yanal için, "Adını ağzıma almam, Trabzon hayrını görsün!" derken, sözleşmesi feshedilen Halilhodzic için ise “Şimdi Paris’te Trabzonspor’un parasını yiyor” dedi.

Trab­zons­por'da tek­nik di­rek­tör Ha­lil­hod­zic'in ar­dın­dan ku­lüp­te yar­dım­cı an­tre­nör vas­fıy­la bu­lu­nan Ha­mi Man­dı­ra­lı'nın da mu­ka­ve­le­si fes­he­dil­miş­ti. Geç­en se­zon son 14 res­mi maç­ta Trab­zons­po­r’­un ba­şın­da teknik sorumlu olarak gö­rev ya­pan Man­dı­ra­lı, hem ken­di­si­nin hem Ha­lil­hod­zi­c’­in ay­rı­lı­ğı hem de gö­re­ve ge­ti­ril­me­si bek­le­nen ve ismi borsaya da bildirilen Er­sun Ya­nal ile il­gi­li çar­pı­cı söz­ler sarf et­ti.

"Yönetimle anlaşarak ayrıldım"Ku­lüp yönetimiyle bel­li bir taz­mi­nat üc­re­ti kar­şı­lı­ğın­da an­la­şa­rak söz­leş­me­si­ni fes­het­ti­ği­ni ifa­de eden Hami Man­dı­ra­lı, ko­nuy­la il­gi­li sa­de­ce yö­ne­ti­ci Ali Uzu­nay ile mu­ha­tap ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ka­ra­de­niz eki­bin­de tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vi için bu­gün res­men an­la­şıl­ma­sı ve ismi- nin açıklanması bek­le­nen Ya­na­l’­ın ken­di­si­ni hiç il­gi­len­dir­me­di­ği­ni ifa­de eden genç çalıştırıcı “O şah­sın adı­nı bi­le ağ­zı­ma al­mak is­te­mi­yo­rum. Eğer öy­le bir şey var­sa da Trab­zon hay­rı­nı gör­sü­n” yo­ru­mun­da bu­lun­du. “Vahid hoca ku­lü­bü aşa­ğı­la­dı”Trab­zons­po­r’­un bu se­zon için artık şam­pi­yon­luk ih­ti­ma­li­nin çok zayıf ol­du­ğu­nu, farkın çok açıldığını be­lir­ten Man­dı­ra­lı, Ha­lil­hod­zi­c’­in per­for­man­sı­nı da yer­den ye­re vu­ra­rak şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Ben as­lın­da kad­ro­nun kö­tü ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Fa­kat ta­kım ola­ma­dı­lar. Da­ha doğ­ru­su gi­den ho­ca ta­kım yap­ama­dı. Oyun­cu ter­cih­le­rin­de gi­den ho­ca­nın çok bü­yük yan­lış­la­rı ol­du. Se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın baş­lan­gı­cın­dan li­ge ka­dar ka­fa­sın­da as­la bir ide­al 11 oluş­tu­ra­ma­dı. Baş­ka şey­le­ri ko­va­la­mak­tan, ku­lü­bü­mü­zü kü­çük dü­şür­mek­ten, aşa­ğı­la­mak­tan baş­ka bir şey dü­şün­me­di­ği için ta­kı­ma za­ma­nı­nı ve­re­me­di. Do­la­yı­sıy­la ta­kım ola­ma­dı Trab­zons­por. Kadro as­lın­da tak­tiki ve fi­zi­ki açı­dan ha­zır­dı ama ha­zır olmayan kişi hocaydı.” “Bunları yerli ho­ca yap­say­dı...”Va­hid ho­ca­nın da­ha ge­lir­ken bi­le ken­di ka­fa­sı bu­ra­da de­ğil­di­” di­yen Man­dı­ra­lı “Bir tek­nik adam dü­şü­nün ki lig de­vam eder­ken bir ba­sın top­lan­tı­sı ya­pı­yor ve te­le­fo­nu­nu gös­te­re­rek "Ba­kın ba­na hâ­lâ tek­lif­ler var" di­yor. Trab­zon-    s­por'u kü­çük dü­şü­rü­cü ha­re­ket­ler­de bu­lu­nu­yor. Bu­nu bir yer­li tek­nik adam yap­say­dı er­te­si gün ku­lü­bün yö­ne­ti­ci­le­ri ge­lir "Ba­vu­lu­nu top­la de­fol git" der­di. Ama bü­yük hay­ran­lık bes­le­dik­le­ri Va­hid ho­ca yö­ne­ti­mi faz­la­sıy­la in­san­la­rın önü­ne at­tı. Şim­di Pa­ris'te Trab­zons­por'un pa­ra­sıy­la yi­yip içi­yor ve ora­dan hâ­lâ fut­bol­cu­la­ra, kulüp baş­ka­nı­na sal­lı­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.