Hami Mandıralı'dan şok sözler! Yanal ve Halilhodzic...

Hami Mandıralı, takımın başına getirilen Ersun Yanal için, "Adını ağzıma almam, Trabzon hayrını görsün!" derken, sözleşmesi feshedilen Halilhodzic için ise “Şimdi Paris’te Trabzonspor’un parasını yiyor” dedi.

Yayınlanma Tarihi: 12.11.2014 09:57
Değiştirme Tarihi: 12.11.2014 09:57
Hami Mandıralı'dan şok sözler! Yanal ve Halilhodzic...

Trab­zons­por'da tek­nik di­rek­tör Ha­lil­hod­zic'in ar­dın­dan ku­lüp­te yar­dım­cı an­tre­nör vas­fıy­la bu­lu­nan Ha­mi Man­dı­ra­lı'nın da mu­ka­ve­le­si fes­he­dil­miş­ti. Geç­en se­zon son 14 res­mi maç­ta Trab­zons­po­r’­un ba­şın­da teknik sorumlu olarak gö­rev ya­pan Man­dı­ra­lı, hem ken­di­si­nin hem Ha­lil­hod­zi­c’­in ay­rı­lı­ğı hem de gö­re­ve ge­ti­ril­me­si bek­le­nen ve ismi borsaya da bildirilen Er­sun Ya­nal ile il­gi­li çar­pı­cı söz­ler sarf et­ti.

"Yönetimle anlaşarak ayrıldım"
Ku­lüp yönetimiyle bel­li bir taz­mi­nat üc­re­ti kar­şı­lı­ğın­da an­la­şa­rak söz­leş­me­si­ni fes­het­ti­ği­ni ifa­de eden Hami Man­dı­ra­lı, ko­nuy­la il­gi­li sa­de­ce yö­ne­ti­ci Ali Uzu­nay ile mu­ha­tap ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ka­ra­de­niz eki­bin­de tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vi için bu­gün res­men an­la­şıl­ma­sı ve ismi- nin açıklanması bek­le­nen Ya­na­l’­ın ken­di­si­ni hiç il­gi­len­dir­me­di­ği­ni ifa­de eden genç çalıştırıcı “O şah­sın adı­nı bi­le ağ­zı­ma al­mak is­te­mi­yo­rum. Eğer öy­le bir şey var­sa da Trab­zon hay­rı­nı gör­sü­n” yo­ru­mun­da bu­lun­du.

“Vahid hoca ku­lü­bü aşa­ğı­la­dı”
Trab­zons­po­r’­un bu se­zon için artık şam­pi­yon­luk ih­ti­ma­li­nin çok zayıf ol­du­ğu­nu, farkın çok açıldığını be­lir­ten Man­dı­ra­lı, Ha­lil­hod­zi­c’­in per­for­man­sı­nı da yer­den ye­re vu­ra­rak şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Ben as­lın­da kad­ro­nun kö­tü ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Fa­kat ta­kım ola­ma­dı­lar. Da­ha doğ­ru­su gi­den ho­ca ta­kım yap­ama­dı. Oyun­cu ter­cih­le­rin­de gi­den ho­ca­nın çok bü­yük yan­lış­la­rı ol­du. Se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın baş­lan­gı­cın­dan li­ge ka­dar ka­fa­sın­da as­la bir ide­al 11 oluş­tu­ra­ma­dı. Baş­ka şey­le­ri ko­va­la­mak­tan, ku­lü­bü­mü­zü kü­çük dü­şür­mek­ten, aşa­ğı­la­mak­tan baş­ka bir şey dü­şün­me­di­ği için ta­kı­ma za­ma­nı­nı ve­re­me­di. Do­la­yı­sıy­la ta­kım ola­ma­dı Trab­zons­por. Kadro as­lın­da tak­tiki ve fi­zi­ki açı­dan ha­zır­dı ama ha­zır olmayan kişi hocaydı.”

“Bunları yerli ho­ca yap­say­dı...”
Va­hid ho­ca­nın da­ha ge­lir­ken bi­le ken­di ka­fa­sı bu­ra­da de­ğil­di­” di­yen Man­dı­ra­lı “Bir tek­nik adam dü­şü­nün ki lig de­vam eder­ken bir ba­sın top­lan­tı­sı ya­pı­yor ve te­le­fo­nu­nu gös­te­re­rek "Ba­kın ba­na hâ­lâ tek­lif­ler var" di­yor. Trab­zon-    s­por'u kü­çük dü­şü­rü­cü ha­re­ket­ler­de bu­lu­nu­yor. Bu­nu bir yer­li tek­nik adam yap­say­dı er­te­si gün ku­lü­bün yö­ne­ti­ci­le­ri ge­lir "Ba­vu­lu­nu top­la de­fol git" der­di. Ama bü­yük hay­ran­lık bes­le­dik­le­ri Va­hid ho­ca yö­ne­ti­mi faz­la­sıy­la in­san­la­rın önü­ne at­tı. Şim­di Pa­ris'te Trab­zons­por'un pa­ra­sıy­la yi­yip içi­yor ve ora­dan hâ­lâ fut­bol­cu­la­ra, kulüp baş­ka­nı­na sal­lı­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.