Galatasaray'ın metro korkusu

Yayınlanma Tarihi: 03.08.2015 13:18 | Değiştirme Tarihi: 03.08.2015 13:42

TT Arena’daki metro durağında gecikme ihtimali yeniden gündeme geldi.

Eylül ayına yetişmesi beklenen TT Arena’daki metro durağında gecikme ihtimali yeniden gündeme geldi. Yönetici Sarıkaya “Bize söz verdiler. İçeriye girip inşaata dahil olacak halimiz yok” dedi. 

Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi, geç­ti­ği­miz se­zon TT Are­na­’ya ula­şım ko­nu­sun­da sı­kın­tı ya­şa­yan ta­raf­tar­la­rı se­vin­di­re­cek bir ham­le yap­mış ve ey­lül ayın­da TT Are­na­’da­ki met­ro du­ra­ğı­nın açı­la­ca­ğı­nı du­yur­muş­tu. An­cak sta­da gi­den met­ro­nun in­şa­atı­nın bu se­zon ba­şı­na da ye­tiş­me­ye­ce­ği id­di­ala­rı ye­ni­den gün­de­me gel­di. Bu du­rum özel­lik­le Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­lar ara­sın­da tep­ki oluş­tur­du. Çün­kü Sa­na­yi Si­te­si du­ra­ğın­da inen ta­raf­tar­lar, sta­da ulaş­mak için yak­la­şık 1,5 km yü­rü­yor­du. 

“Na­zik­çe so­ru­yo­ru­z” 

Fa­kat yö­ne­ti­ci İs­ma­il Sa­rı­ka­ya bu ko­nuy­la il­gi­li ko­nuş­tu. Ken­di­le­ri­ne ve­ri­len sö­ze vur­gu ya­pan yö­ne­ti­ci Sa­rı­ka­ya “A­ğus­to­sun ikin­ci ya­rı­sıy­la ey­lül ba­şı gi­bi açı­la­ca­ğı yö­nün­de bi­ze söz ver­di­ler. Ge­cik­me ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Eli­miz­de olan bir şey de­ğil. İn­şa­atı biz yap­mı­yo­ruz. Na­zik­çe, ara­lık­lar­la son du­ru­mu so­ru­yo­ruz. İçe­ri­ye gi­rip in­şa­ata da­hil ola­cak ha­li­miz yok! Bi­ze ve­ri­len ta­ri­hi bek­li­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. An­cak met­ro­nun söz ve­ri­len ta­rih­te ta­mam­lan­ma­ma­sı du­ru­mun­da ne ola­ca­ğı ise me­rak ko­nu­su.