Galatasaray'dan Real Madrid'e büyük öfke!

Ga­la­ta­sa­ray Ba­sın Söz­cü­sü Şükrü Er­gün, Re­al Mad­rid'in Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zı trans­fer et­mek is­te­di­ği id­di­ala­rı­na sert çık­tı.

Yayınlanma Tarihi: 12.03.2014 10:58
Değiştirme Tarihi: 12.03.2014 11:25
Galatasaray'dan Real Madrid'e büyük öfke!

Ga­la­ta­sa­ray'ın dev­re ara­sın­da Gre­mi­o'dan trans­fer et­ti­ği Alex Tel­les, yıl­lar­dır çö­züm bu­lu­na­ma­yan sol bek mev­ki­si­ne ilaç gi­bi gel­miş­ti. 21 ya­şın­da­ki Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu, et­ki­li sa­vun­ma an­la­yı­şı­nın ya­nı sı­ra, ile­ri çı­ka­rak hü­cum­da­ki ar­ka­daş­la­rı­na da des­tek ol­ma­ya baş­la­mış­tı. Ye­te­nek­li fut­bol­cu, 6-1 ka­za­nı­lan Ak­hi­sar ma­çın­da ta­kı­mı adı­na ilk go­lü­nü de at­mış­tı. An­cak bu ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan Tel­les'in ta­lip­le­riy­le il­gi­li id­di­alar gün­de­me otur­du.


Re­al Mad­rid'e ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Mar­ca ga­ze­te­si, Tel­les'i say­fa­la­rı­na ta­şı­dı. İs­pan­yol de­vi­nin, da­ha ön­ce de lis­te­si­ne al­dı­ğı Tel­les'i se­zon so­nun­da renk­le­ri­ne bağ­la­mak is­te­di­ği di­le ge­ti­ril­di. Oyun­cu­nun Av­ru­pa'ya he­men uyum sağ­la­ma­sı­na vur­gu ya­pıl­dı. İs­pan­ya'dan ge­len bu ha­ber­le­rin ar­dın­dan Ga­la­ta­sa­ray Ba­sın Söz­cü­sü Şük­rü Er­gün ise ade­ta ateş püs­kür­dü.

Haber ile ilgili metin girin!.
Ba­sın Söz­cü­sü Er­gün "Bir oyun­cu bi­raz ba­şa­rı gös­te­rin­ce   üze­ri­ne bu şe­kil­de ge­li­ni­yor. İn­san­la­rı ra­hat bı­ra­ka­lım, ol­duk­la­rı yer­de oyun­la­rı­nı oy­na­yıp, ek­mek­le­ri­ni ka­zan­sın­lar. 'Ga­la­ta­sa­ray'dan gi­der miy­miş' de­ni­yor. Gi­der ve­ya git­mez. Ki­me ne? Böy­le bir şey olur­sa, za­ma­nı gel­di­ğin­de ku­lüp otu­rur ve ka­rar ve­rir" di­ye ko­nuş­tu.

Haber ile ilgili metin girin!.
“Ka­fa­sı­nı ka­rış­tır­ma­ya­lım”
Re­al Mad­rid ve­ya baş­ka bir ta­kım­dan tek­lif gel­me­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Er­gün "Se­nar­yo­lar üze­ri­ne so­ru­lar üre­tip, bun­lar­la ha­re­ket edil­me­me­li. Böy­le bir du­rum yok. Bir oyun­cu­nun per­for­man­sı bi­raz yük­sel­sin, he­men bu gi­bi du­rum­lar gün­de­me ge­li­yor. Bun­lar genç oyun­cu­lar. Re­al Mad­rid ile il­gi­li id­di­ala­rı gün­de­me ge­ti­rir­se­niz ka­fa­sı ka­rı­şır, hem ona hem de ku­lü­bü­ne za­rar ve­rir" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“39 yaşında” iddiasına yanıt
Fildişili yıldızı Drogba, dünkü idmandan önce arkadaşları tarafından kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü partisine katıldı. 36 yaşını kutlayan deneyimli forvet, kendisine sürpriz hazırlayan arkadaşlarına teşekkür etti. Drogba, "Burada mutluyum ve bugün için de teşekkür ederim. Şu anda 39 mu oldum 40 mı bilmiyorum, ama buradayım" dedi. Kısa bir süre önce Drogba ve Webo'nun yaşı hakkında açıklama yapan Muhsin Ertuğral, "Drogba 39 yaşında vardır" açıklamasuını yaparak gündem oluşturmuştu.

(Bugün)