Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?

Emenike'nin yerine o geliyor!

Ozan ve Er­kan için gi­ri­şimle­ri­ni sür­dü­ren Ka­nar­ya bir yan­dan da ya­ban­cı for­vet pe­şin­de.

06.01.2015 20:27

Fe­ner­bah­çe'de ilk ya­rı­nın bi­ti­miy­le dik­kat­ler ara trans­fe­re çev­ril­di. Er­kan Zen­gin ve Ozan Tu­fan için ça­lış­ma­lar sü­rer­ken, tek­nik di­rek­tör İs­ma­il Kar­tal'ın ya­ban­cı for­vet is­te­di­ği, lis­te­nin ilk sı­ra­sın­da Hol­lan­da'nın PSV ta­kı­mın­da for­ma gi­yen Lu­uk de Jong'un ol­du­ğu öğ­re­nil­di.

Kadlec kiralanabilir

Sow'un Af­ri­ka Ulus­lar Ku­pa­sı'na gi­de­cek ol­ma­sı, mut­suz olan Eme­ni­ke'nin de ay­rı­lık sin­yal­le­ri ver­me­si Sa­rı-La­ci­vert­li­le­rin 24 ya­şın­da  ve 188 cm bo­yun­da­ki gol­cü için ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dır­ma­sı­na ne­den ol­du. An­cak, Fe­ner­bah­çe'yi bu trans­fer­de cid­di bir sü­reç bek­li­yor. Söz­leş­me­si 2019'da bi­te­cek Jong için Sa­rı-La­ci­vert­li­le­rin en az 5 mil­yon eu­ro­yu göz­den çı­kar­ma­sı ge­re­ki­yor. Eme­ni­ke'nin ta­kım­dan ay­rıl­ma­ma­sı ha­lin­de ise Jong'a yer aç­mak için Mic­hal Kad­le­c’­in ki­ra­lık gön­de­ril­me­si söz ko­nu­su. Haber ile ilgili metin girin!.

Milli formayı da giyiyor

Ge­çen se­zon Bo­rus­si­a M. Glad­bach'ta for­ma gi­yer­ken Trab­zon- spor'un da gün­de­mi­ne ge­len Jong, yaz dö­ne­min­de ser­best ka­lıp PSV'nin yo­lu­nu tut­tu. Bu­ra­da at­tı­ğı gol­ler­le dik­kat çe­ken genç gol­cü Hol­lan­da Mil­li Ta­kı­mı'nın da for­ma­sı­nı terletiyor. Bu ne­den­le İs­ma­il Kar­tal ön­ce­lik­le Lu­uk de Jong'un trans­fe­ri­ni is­ti­yor.  Haber ile ilgili metin girin!.
Yorumlar | 0
üye profil