Adebayor Süper Lig'e geliyor!

Togolu golcüsünü elden çıkarmaya çalışan Tottenham, Fenerbahçe ile temas kurdu. Emenike takası gündemde olmakla beraber, Sarı-Lacivertliler istekli durmadı.

Yayınlanma Tarihi: 13.01.2015 19:08
Değiştirme Tarihi: 13.01.2015 20:01

Bugün Gazetesi'nde Engin Verel imzasıyla yayımlanan habere göre Fe­ner­bah­çe, for­vet bölgesine fark­lı se­çe­nek­ler üze­ri­ne trans­fer ça­lış­ma­sı ya­pı­yor. PSV’den De Jong, Lo­ko­mo­tiv Mos­ko­va­’dan      N’­Doy gün­de­me ge­len ba­zı isim­ler. An­cak şim­di öne çı­kan bir baş­ka yıl­dız var: Tot­ten­ha­m’­ın To­go­lu gol­cü­sü Em­ma­nu­el Ade­ba­yor...

ABD alternatifi de var


Ta­bi­i tüm bu trans­fer ça­lış­ma­la­rı, özel­lik­le Em­ma­nu­el Eme­ni­ke­’nin müt­hiş dü­şü­şün­den kay­nak­la­nı­yor. An­cak Lon­dra tem­sil­ci­si­nin de Ni­jer­ya­lı gol­cü­ye il­gi­si var. Eme­ni­ke­’nin de ha­ya­li za­ten Pre­mi­er Li­g’­de for­ma giy­mek. Tot­ten­ha­m’­ın bir Eme­ni­ke-Ade­ba­yor ta­ka­sı için na­bız yok­la­dı­ğı bil­gi­si­ni sağ­lam kay­nak­lar­dan al­dım.

An­cak Fe­ner­bah­çe bu tek­li­fe çok sı­cak ol­ma­mak­la be­ra­ber, göz ar­dı et­miş de de­ğil. Ade­ba­yor, bu se­zon iki­si Av­ru­pa Li­gi ol­mak üze­re 12 maç­ta 2 gol at­tı. Tot­ten­ham bu fut­bol­cu­yu Ame­ri­ka­’dan bir ta­kı­ma ver­me­ye de ça­lı­şı­yor.

Haber ile ilgili metin girin!.

Kombine satışları patlar

30 ya­şın­da­ki Ade­ba­yo­r’­un trans­fe­ri sı­kı bir in­ce­le­me­den son­ra an­cak ger­çek­le­şe­bi­lir. Ku­lüp şu an­da ace­le et­mi­yor, hem önün­de­ki sü­re­yi kul­lan­mak hem de Eme­ni­ke­’nin özel­lik­le An­tal­ya kam­pın­da­ki per­for­man­sı­nı de­ğer­len­dir­mek is­ti­yor. Ade­ba­yor, her ne ka­dar es­ki per­for­man­sı­na uzak gö­rün­se de, ta­raf­tar­la­rı he­ye­can­lan­dı­ra­cak bir isim. İşin bu ta­ra­fıy­la da, ikin­ci bir kom­bi­ne kart sa­tı­şı­na baş­la­yan Fe­ner­bah­çe, si­ya­hi yıl­dı­za ka­pı­yı ta­ma­men ka­pat­mı­yor.


Adebayor'un kariyeri


2003-06 Sezonu-Monaco:107 Maç 26 Gol

2005-09 Sezonu- Arsenal: 125 Maç 59 Gol

2009-11  Sezonu- Man City: 45 Maç 19 Gol

2011 Sezonu- Real Madrid: 22 Maç 3 Gol

2011-15 Sezonu- Tottenham: 110 Maç 42 Gol

NOT:

Ade­ba­yor, Ar­se­nal for­ma­sıy­la 2008'de Dev­ler Li­gi'nde Fe­ner­bah­çe'ye kar­şı 86 da­ki­ka for­ma giy­di. 5-2 ka­zan­dık­la­rı maç­ta 1 de gol at­tı.