Bayern Münih, Ozan Tufan'ın peşinde...

Bursa’nın iki yıldızı Avrupa’da da dikkat çekiyor. Ozan’ı Bundesliga devi Bayern Münih, Enes’i ise yine bir Alman ekibi olan Mönchengladbach takibe aldı.

Bur­sas­por'un genç yıl­dız­la­rı­na ya­kın ta­kip... Ye­şil-Be­yaz­lı eki­bin ve A Mil­li Ta­kım'ın 19 ya­şın­da­ki ba­şa­rı­lı fut­bol­cu­su Ozan Tu­fan'ı dün­ya de­vi Ba­yern Mü­nih'in is­te­di­ği or­ta­ya çık­tı.

Genç or­ta sa­ha oyun­cu­su­nu en iyi ta­nı­yan isim­ler­den olan tek­nik di­rek­tör İr­fan Buz, "Bun­des­li­ga'dan Ba­yern Mü­nih ve Wols­fburg Ozan'ı sü­rek­li ta­kip edi­yor ve trans­fer et­mek is­ti­yor" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Almanya'da pazarlık

At­le­ti­co Mad­rid, Ju­ven­tus ve Li­ver­po­ol'un da is­te­di­ği Ozan Tu­fan için me­na­je­ri Ah­met Bu­lut’un, bir süre önce Mü­nih­li yet­ki­li­ler ile Ozan'ın trans­feri ko­şul­la­rı hak­kın­da bir trans­fer gö­rüş­me­si yaptığı öğrenildi. Da­um ay­rı­lı­ğı­nın ar­dın­dan Bur­sas­por'u ça­lış­tı­ran, Buz, ye­şil be­yaz­lı ta­kım­dan öğ­ren­ci­si Enes Ünal için de "Bo­rus­si­a Mönchengladbach, Enes Ünal'la il­gi­le­ni­yor. Enes için doğ­ru bir ter­cih olur. Ama bi­raz da­ha za­ma­na ih­ti­ya­cı var. Biraz daha oy­na­ma­sı ge­re­kir" şeklinde konuştu.

Yorumlar | 0
üye profil