Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?

Bayern Münih, Ozan Tufan'ın peşinde...

Bursa’nın iki yıldızı Avrupa’da da dikkat çekiyor. Ozan’ı Bundesliga devi Bayern Münih, Enes’i ise yine bir Alman ekibi olan Mönchengladbach takibe aldı.

14.04.2015 11:13

Bur­sas­por'un genç yıl­dız­la­rı­na ya­kın ta­kip... Ye­şil-Be­yaz­lı eki­bin ve A Mil­li Ta­kım'ın 19 ya­şın­da­ki ba­şa­rı­lı fut­bol­cu­su Ozan Tu­fan'ı dün­ya de­vi Ba­yern Mü­nih'in is­te­di­ği or­ta­ya çık­tı.

Genç or­ta sa­ha oyun­cu­su­nu en iyi ta­nı­yan isim­ler­den olan tek­nik di­rek­tör İr­fan Buz, "Bun­des­li­ga'dan Ba­yern Mü­nih ve Wols­fburg Ozan'ı sü­rek­li ta­kip edi­yor ve trans­fer et­mek is­ti­yor" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Almanya'da pazarlık

At­le­ti­co Mad­rid, Ju­ven­tus ve Li­ver­po­ol'un da is­te­di­ği Ozan Tu­fan için me­na­je­ri Ah­met Bu­lut’un, bir süre önce Mü­nih­li yet­ki­li­ler ile Ozan'ın trans­feri ko­şul­la­rı hak­kın­da bir trans­fer gö­rüş­me­si yaptığı öğrenildi. Da­um ay­rı­lı­ğı­nın ar­dın­dan Bur­sas­por'u ça­lış­tı­ran, Buz, ye­şil be­yaz­lı ta­kım­dan öğ­ren­ci­si Enes Ünal için de "Bo­rus­si­a Mönchengladbach, Enes Ünal'la il­gi­le­ni­yor. Enes için doğ­ru bir ter­cih olur. Ama bi­raz da­ha za­ma­na ih­ti­ya­cı var. Biraz daha oy­na­ma­sı ge­re­kir" şeklinde konuştu.

Yorumlar | 0
üye profil