Mustafa Ceceli'ye Büyük Şok!

Mustafa Ceceli'ye Büyük Şok!
Yayınlanma Tarihi: 19.10.2013 15:20 | Değiştirme Tarihi: 19.10.2013 15:08

Ünlü şarkıcının 2 yaşındaki oğlu öyle bir şey yaptı ki...

Mü­zik­te­ki ba­şa­rı­sı­nın ya­nı sı­ra ai­le ha­ya­tıy­la da ör­nek gös­te­ri­len Mus­ta­fa Ce­ce­li­'nin 2 ya­şın­da­ki oğ­lu Arın Ce­ce­li ba­ba­sı­nın izin­den gi­di­yor. Mü­zi­ğe hay­li me­rak­lı olan mi­nik Arı­n'­ın en mut­lu ol­du­ğu yer, ba­ba­sı­nın stüd­yo­su.An­cak Arın Ce­ce­li­'nin bu me­ra­kı za­man za­man ka­za­la­ra da ne­den olu­yor. Oğ­lu­nun her şeyi kurcaladığını söy­le­yen pop­çu, "Mü­zik ya­par­ken arada sırada çe­şit­li ka­za­lar ya­şı­yo­ruz. Arın ge­çen gün yap­tı­ğım bir aranj­ma­nı uçur­du. Bir an­da bil­gi­sa­yar ki­lit­len­di. Şar­kı­yı ye­ni­den yap­tık. Her şe­yi kur­ca­lı­yo­r" de­di. Oğ­lu­nun mü­zik ye­te­ne­ği­nin ge­ne­tik ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mus­ta­fa Ce­ce­li "Hüc­re­ler ben­den trans­fer ol­muş. Sa­bah gö­zü­nü açar aç­maz mü­zik yap­mak is­ti­yor. Şu an­da ev­de mü­zik aşa­ğı, mü­zik yu­ka­rı du­ru­mu var. Bu du­rum be­ni çok mem­nun edi­yo­r" de­di.'ARIN, KEMAL'LE YARIŞIYOR'Ün­lü­le­rin sos­yal med­ya­da­ki re­ka­be­ti­ne ço­cuk­la­rı da ka­tıl­dı. Twit­te­r'­da 5 mil­yon ta­kip­çi­siy­le Mus­ta­fa Ce­ce­li­'nin iki ka­tı ta­kip­çi­si bu­lu­nan Cem Yıl­maz, ken­di baş­lat­tı­ğı akım­da ise zir­ve­yi kap­tır­dı. Cem Yıl­ma­z'­ın oğ­lu Ke­mal Yıl­maz gi­bi Twit­te­r'­da he­sa­bı bu­lu­nan Arın Ceceli, ta­kip­çi sa­yı­sıy­la mi­nik Ke­ma­l'i geç­ti. Arın Ce­ce­li 12 bin 500 ta­kip­çi­ye sa­hip­ken, Ke­mal Yıl­ma­z'­ın 8 bin ta­kip­çi­si bu­lu­nu­yor. Arın Ceceli'nin Twit­te­r'­da­ki fo­toğ­raf­la­rı bi­le hep mü­zik­le ala­ka­lı. Arın'ın say­fa­sın­da bü­tün mü­zik alet­le­riy­le po­zu bu­lu­nu­yor.