Ajda Pekkan Bayramda Cebini Doldurdu

Ajda Pekkan Bayramda Cebini Doldurdu
Yayınlanma Tarihi: 20.10.2013 09:18
Değiştirme Tarihi: 20.10.2013 09:04

Son dakika anlaşmasıyla bayramın 4’üncü günü de sahneye çıkan sanatçı, 2 günde 500 bin lirayı cebine koydu.

Ra­ma­zan Bay­ra­mı­’nı dok­to­ru­nun uya­rı­sıy­la ça­lış­ma­dan ge­çi­ren Aj­da Pek­kan, Kur­ban Bay­ra­mı­’nın en ka­zanç­lı is­mi ol­du. Ün­lü sa­nat­çı bay­ram­dan kı­sa bir sü­re ön­ce sa­de­ce bir gün sah­ne­ye çı­ka­ca­ğı­nı açık­la­dı.An­cak bay­ram bo­yun­ca bir­çok sah­ne tek­li­fi alan Pek­kan ge­len ıs­rar­la­ra da­ha faz­la da­ya­na­ma­dı. Ün­lü sa­nat­çı, son da­ki­ka­da ka­rar de­ğiş­ti­re­rek Kur­ban Bay­ra­mı­’nın 4’üncü gü­nü An­tal­ya­’da sah­ne­ye çık­tı.EN ÇOK O KA­ZAN­DIKıb­rıs ve An­tal­ya­’da ver­di­ği bay­ram kon­ser­le­rin­den 500 bin li­ra ka­za­nan Pek­kan, böy­le­ce bü­tün ra­kip­le­ri­ni ge­ri­de bı­rak­ma­yı ba­şar­dı. Bir ge­ce kon­ser ve­ren Se­zen Ak­su­’nun  ka­zan­cı 300 bin TL olur­ken, 3 ge­ce kon­ser ve­ren Vol­kan Ko­nak 390 bin TL, iki­şer ge­ce sah­ne­ye çı­kan Si­bel Can ve Eb­ru Gün­deş ise 300’er bin li­ra ka­zan­dı.‘HUYSUZ VE TATLI KADINIM’Bay­ra­mın son kon­se­rin­de bü­yük il­gi gö­ren Pek­kan ocakta çı­ka­ra­ca­ğı ala­tur­ka al­bü­mü için na­bız ölç­tü. Süperstar, al­bü­mün­de de yer ala­cak olan ‘De­li Gö­nül’, ‘Çi­le Bül­bü­lüm’, ‘Dil­ler­de Nağ­me­ Adın’ gi­bi şar­kı­la­rı ilk kez ses­len­dir­di. Pek­ka­n’­ın ‘Huy­suz ve Tat­lı Ka­dın’ şar­kı­sı­nda ken­di­ni işa­ret et­me­si kah­ka­ha­la­ra ne­den ol­du.‘SAHNEDE KAZIK GİBİ DURUYORUM’Pro­va­lar sı­ra­sın­da sah­ne­yi kü­çük bu­lan Aj­da Pek­kan, ra­hat ha­re­ket ede­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Bu­nun üze­ri­ne otel gö­rev­li­le­ri bir­kaç sa­at içinde sah­ne­yi ge­niş­let­me­yi ba­şar­dı. Pekkan, konser sırasında ise sah­ne­de ise giy­di­ği to­puk­lu ayak­ka­bı­lar­dan şi­ka­yet ede­rek, “Ayakkabılarım çok yüksek topuklu. Şık ol­ma­sı­na rağ­men be­ni zor­lu­yor. Ka­zık gi­bi du­ru­yo­rum, kı­pır­da­ya­mı­yo­ru­m” de­di.Bugün