Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Zeki Alasya'dan iki ünlü isme övgü

Zeki Alasya'dan iki ünlü isme övgü

Günümüzün Zeki Alasya-Metin Akpınar’ı olarak gösterilen Murat Cemcir ve Ahmet Kural’a, Alasya’dan övgü geldi.

11.03.2014 15:27

‘Dü­ğün Der­ne­k’ ad­lı film­le­riy­le gi­şe re­kor­la­rı kı­ran Ah­met Ku­ral ve Mu­rat Cem­cir, yıl­lar­dır taht­la­rı­na kim­se­nin otu­ra­ma­dı­ğı Ze­ki Alas­ya-Me­tin Ak­pı­nar gi­bi iki us­ta oyun­cu­ya nam­zet gös­te­ri­li­yor. İki genç oyun­cu­yu tak­dir­ ettiğini be­lir­te­n Zeki Alasya, “75 mil­yon­luk bir ül­ke­de hâ­lâ ye­ri­mi­zi dol­du­ra­cak bi­ri­le­ri­nin çık­ma­ma­sı­na ta­ham­mül ede­mi­yor­dum. Bu iki genç ye­te­ne­ğin bi­ze ben­ze­til­me­si­ne çok se­vin­dim. Ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı dilerim” dedi.

Kariyer derdimiz yokMu­rat Cem­cir ve Ah­met Ku­ral el­de et­tik­le­ri ba­şa­rı­la­rı hak­kın­da sa­mi­mi açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Cem­cir, “Bir gün ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­ca­ğı­mı­zı bi­li­yor­duk. An­cak bu ka­dar ça­buk ola­ca­ğı­nı bek­le­mi­yor­du­k” de­di. İki­li ol­mak­tan mem­nun ol­duk­la­rı­nı da ifa­de eden Cem­cir, “Bi­zim ay­rı ay­rı ka­ri­yer yap­mak gi­bi bir he­de­fi­miz yok. As­lı­nda bi­zim ka­ri­yer di­ye bir der­di­miz de yok. Derdimiz hikaye anlatmak” dedi.Bugün
Yorumlar | 0
üye profil