Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Neslihan Atagül itiraf etti!

Neslihan Atagül itiraf etti!

Mankenleri kıskandıran formuyla dikkat çeken başarılı oyuncu Neslihan Atagül, anormal şekilde yemek yediğini ancak kilo almadığını söyledi. Atagül, “Bir oturuşta bir büyük boy pizza yerim” dedi.

21.04.2015 20:21

Son gün­ler­de ‘Sen­den Ba­na Ka­la­n’ ad­lı si­ne­ma fil­miy­le gün­dem­de olan Nes­li­han Ata­gül, her­ke­sin im­ren­di­ği for­muy­la da dik­kat çe­ki­yor.Ya­kın­da ek­ran­la­rın ün­lü jö­nü Bu­rak Öz­çi­vit ile ye­ni bir pro­je için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­me­ye ha­zır­la­nan Ata­gül, sı­fır be­de­ne yak­laş­tı­ğı­nı söy­le­di.

Yemek yerken gözüm dönüyor
Ba­şa­rı­lı oyun­cu, “As­lın­da öy­le böy­le de­ğil anor­mal bir şe­kil­de ye­mek yi­yo­rum. Ye­mek yer­ken gö­züm dö­nü­yor. Bir otu­ruş­ta bir bü­yük piz­za­yı tek ba­şı­ma yi­yo­rum ama ki­lo al­mı­yo­rum. Bel­ki çok ya­vaş ve sin­di­re­rek ye­mek ye­mem kilo aldırmıyor  ola­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.

Güzellik kapı açıyor
Güzelliğin oyunculukta avantaj olduğunu belirten Atagül, “Bu inkar edilemez, Türkiye’de güzellik veya yakışıklılık bir kapı açıyor. Ancak önemli olan rolü güzel çıkarmaktır. Gerektiğinde çirkin de olabilmektir. Benim tek hedefim iyi bir oyuncu olmak” dedi.

Yorumlar | 0
üye profil