Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Güzel oyuncu ücretini üçe katladı

Güzel oyuncu ücretini üçe katladı

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Yasemin Allen, aynı sezonda iki dizi ve iki reklam filmiyle ekrana gelince, ücretini de neredeyse üçe katladı.

09.03.2014 09:19

80’li yıl­lar­da rol al­dı­ğı film­ler­le adı­nı du­yu­ran ün­lü sa­nat­çı Su­na Yıl­dı­zoğ­lu­’nun 10 ya­şın­dan be­ri Avus­t­ral­ya­’da ya­şa­yan kı­zı Ya­se­min Al­len, ta­til için gel­di­ği Tür­ki­ye­’de şöh­re­tin zir­ve­si­ne yer­leş­ti. Rol al­dı­ğı ‘Mer­ha­me­t’ ad­lı di­zi bi­ter bit­mez ‘Muh­te­şem Yüz­yı­l’­a trans­fer olan Al­len, rek­lam­cı­la­rı da pe­şin­den koş­tu­ru­yor.

250 bin lira aldıKı­sa bir sü­re ön­ce bir on­li­ne alış­ve­riş si­te­si­nin rek­lam­la­rın­da oy­na­yan gü­zel oyun­cu, bir yıl içe­ri­sin­de ikin­ci rek­lam an­laş­ma­sı­na im­za at­tı. Ye­ni rek­lam kam­pan­ya­sın­da Şa­han Gök­ba­ka­r’­la ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çen Al­len, şöh­re­tiy­le bir­lik­te üc­re­ti­ni de ar­tır­dı. Geç­ti­ği­miz se­zon rol al­dı­ğı rek­lam fil­min­den 100 bin li­ra ka­za­nan Al­le­n’­in ye­ni rek­lam fil­min­den 250 bin li­ra al­dı­ğı öğ­re­nil­di. Haber ile ilgili metin girin!.Bugün
Yorumlar | 0
üye profil