Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
'Çocuklarımı Türk gibi yetiştireceğim'

'Çocuklarımı Türk gibi yetiştireceğim'

Evlilik hazırlığı yapan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles çocuklarını Türk örf ve adetlerine göre yetiştireceğini söyledi.

13.06.2014 10:21

Wilma Elles, şu aralar evlilik hazırlıkları yapıyor. 3 çocuk annesi olmak istediğini söyleyen Elles, “Çocuklarımı Türk örf ve adetlerine göre yetiştireceğim” dediAl­man oyun­cu Wil­ma El­les, geç­ti­ği­miz haf­ta Türk va­tan­da­şı ol­mak için baş­vu­ru yap­tı­ğı­nı söy­le­ye­rek ma­ga­zin gün­de­mi­ne otur­muş­tu. Ailem kalabalıkİs­mi­ni de ‘As­lı­’ ola­rak de­ğiş­ti­re­ce­ği­ni be­lir­ten Al­man oyun­cu, şu ara­lar ev­li­lik ha­zır­lık­la­rı yap­tı­ğı­nı açık­la­dı. An­ne ol­ma­yı her şey­den çok is­te­di­ği­ni ifa­de eden El­les, “4 kar­de­şim var. Ken­di ai­lem gi­bi ka­la­ba­lık bir yu­va kur­mak is­ti­yo­rum.3 ço­cu­ğu­mun ol­ma­sı­nı çok is­te­rim. Ço­cuk­la­rı­mı da Tür­ki­ye­’de, Türk örf ve adet­le­ri­ne gö­re ye­tiş­ti­rece­ğim. Bu­gü­ne ka­dar set­ten se­te koş­tur­du­ğum için ev­li­lik ve ço­cuk ha­yal­le­ri­mi ger­çek­leş­ti­re­me­di­m” de­di. Olmazsa olmaz kuralları varÇo­cuk sa­hi­bi ol­mak için ol­maz­sa ol­maz ku­ral­la­rı ol­du­ğunu söyleyen El­les, “Ben ni­kah­sız ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­ya ke­sin­lik­le karşıyım” dedi.
Yorumlar | 0
üye profil