Volkan Konak Kızı İçin Bırakıyor

Volkan Konak Kızı İçin Bırakıyor

Ünlü sanatçıdan 2.5 milyon liralık veda turnesi...

Sahneleri bırakacağını açıklayan Volkan Konak veda turnesine çıkıyor. 50 konserlik anlaşma yapan sanatçı 2.5 milyon kazanacak.Mü­zi­ği ve sah­ne­le­ri bı­ra­ka­ca­ğı­nı açık­la­ya­rak hay­ran­la­rı­nı üzen Vol­kan Ko­nak, Tür­ki­ye tur­ne­si­ne çı­kı­yor. Poll­Pro­duc­ti­on’­la 50 kon­ser­lik an­laş­ma ya­pan sa­nat­çı, Tür­ki­ye­’nin bir­çok şeh­rin­de kon­ser­ler ve­re­cek. Ve­da tur­ne­si ni­te­li­ğin­de olan kon­ser­le­rin İs­tan­bul aya­ğı 15.000 ki­şi­lik Ül­ker Are­na­’da ger­çek­le­şe­cek. Kon­ser üc­re­ti 100 bin li­ra olan sa­nat­çı, üc­re­ti­ni ya­rı­ya in­di­re­rek kon­ser ba­şı­na 50 bin li­ra­ya im­za at­tı. Sa­nat­çı böy­le­ce 50 kon­ser­den 2.5 mil­yon li­ra ka­za­na­cak.KI­ZI İÇİN MÜ­Zİ­Ğİ BI­RA­KI­YOR“Mü­zi­ği bı­ra­kı­yo­ru­m” di­ye­rek hay­ran­la­rı­nı şo­ke eden Vol­kan Ko­na­k’­ın bu ka­ra­rı­nın al­tın­dan kı­zı­nın eği­ti­mi­ne ver­di­ği önem çık­tı. Ün­lü sa­nat­çı, “Bü­yük kı­zım Şi­mal li­se­yi bi­ti­ri­yor. Üni­ver­si­te­yi yurt­dı­şın­da okuyacak. Ben de eği­tim ha­ya­tın­da kı­zı­mı yal­nız bı­rak­mak is­te­mi­yo­rum. Ha­ya­tı­mı ora­da de­vam et­tir­eceğim. Bu yüz­den Tür­ki­ye­’den ay­rı­la­ca­ğım. Pla­nım, kı­zım eği­ti­mi­ni sür­dü­rür­ken bir ki­tap yaz­mak” dedi.Bugün

Görüntülenme : 1299 Güncelleme Tarihi: 24/12/2013 07:48:29
Yayınlanma Tarihi: 24/12/2013 07:51:52

Haber Yorumları (0)

500

    Acunn.com'u Facebook'ta takip et.

    Acunn.com'un eğlenceli dünyasını yakından takip etmek için Facebook sayfamızı beğenin