Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Hürrem Anadolu turunda

Hürrem Anadolu turunda

Vahide Perçin yaz boyunca Anadolu'yu gezecek.

12.06.2014 10:26

FİNAL yapan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde ‘Hürrem Sultan’ın olgunluk dönemini canlandıran Vahide Perçin, setlere bir süreliğine ara verdi. Pek çok sinema ve dizi teklifi alan oyuncu, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi için Anadolu turuna çıkacak. Sahibi olduğu 35.5 Akademi’de  eğitim gören öğrencilerden kuracağı 15 kişilik ekiple her ay bir şehri ziyaret etmeye hazırlanan Perçin; okul boyama, çevre temizleme ve tarlada çalışma işlerinde bölge halkına yardım edecek. Perçin’in ilk durağı temmuzun ilk haftası Seferihisar olacak.

'Hürrem' Anadolu turuna çıkıyor  ‘Muh­te­şem Yüz­yı­l’ di­zi­sin­in final yapma-sından son­ra bir­çok si­ne­ma ve di­zi tek­li­fi alan Vahide Per­çin; set­ler­de ol­mak ye­ri­ne kendi     sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­ni yü­rü­te­cek. Per­çin, sa­hi­bi ol­du­ğu 35.5 Aka­de­mi­’de eği­tim gö­ren öğ­ren­ci­le­rden oluşan 15 ki­şi­lik ekip­le her ay bir Ana­do­lu şeh­ri­ni zi­ya­ret ede­cek. İlk durakları Seferihisar  Us­ta oyun­cu ve öğ­ren­ci­le­ri, kü­tüp­ha­ne oluş­tur­ma, okul bo­ya­ma, çev­re te­miz­li­ği ve tar­la­da ça­lış­ma­ya ka­dar bir­çok işte böl­ge hal­kı­na yar­dımcı olacak. Ekibin ilk durağı tem­mu­z ayının ilk haf­ta­sı İz­mi­r’­in Se­fe­ri­hi­sar bel­de­si­. Seferihisar Belediyesi’nin gösterdiği yerde çalışmalarına başlayacak ekip, ulaşım, yeme-içme giderlerini de kendisi karşılayacak. (Cadde)
Yorumlar | 0
üye profil