Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Tuba Büyüküstün Angelina'nın izinde

Tuba Büyüküstün Angelina'nın izinde

UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Suriyeli mülteci kamplarını ziyaret edecek.

15.06.2014 14:22

UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie gibi Suriyeli mülteci kamplarını ziyaret edecek.Bugün'de yer alan habere göre UNI­CEF Tür­ki­ye İyi Ni­yet El­çi­si se­çi­len Tu­ba Bü­yü­küs­tün, ün­lü yıl­dız oyun­cu An­ge­li­na Jo­li­e’­nin izin­den gi­di­yor. Bü­yü­küs­tün de tıp­kı iki yıl ön­ce BM Özel Tem­sil­ci­si ola­rak Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­la­rın kal­dı­ğı kamp­la­rı zi­ya­ret eden Jo­li­e gi­bi mül­te­ci kamp­la­rı­na gi­de­cek. Ço­cuk hak­la­rı ko­nu­sun­da ak­tif rol al­ma­yı he­def­le­yen Bü­yü­küs­tün, “An­ne ola­rak ama ön­ce­lik­le in­san ola­rak bu gö­re­vin için­de ol­mak be­nim için gu­rur kay­na­ğı­” de­di.

400 bin Suriyeli çocuk varTür­ki­ye­’de 18 ya­şın al­tın­da 400 bin Su­ri­ye­li ço­cu­ğun bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü oyun­cu, “U­NI­CEF'in Su­ri­ye'yle il­gi­li ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­lar var. Bu ça­lış­ma­lar çer­çe­ve­sin­de kamp­la­rı da gez­me­yi plan­lı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Çocukları korumalıyızOrtadoğu ve dünya ülkelerine bir mesaj vermek istediğini dile getiren Büyüküstün, "Bütün dünya zor günler geçiriyoruz. Bu zor günlerde yetişkinler olarak çocukların haklarını olabildiğince koruma altına almak durumundayız. Onlar da bir gün yetişkin olacak” dedi. tuba büyüküstün
Yorumlar | 0
üye profil