Sibel Can'a büyük şok!

Şarkıcı Alihan, Sibel Can’ın seslendirdiği son günlerin hit şarkısı ‘Kış Masalı’nın kendisine ait olduğunu iddia etti.

Yayınlanma Tarihi: 21.03.2014 09:15
Değiştirme Tarihi: 21.03.2014 09:05
Sibel Can'a büyük şok!

Si­bel Ca­n’­ın kı­sa sü­re ön­ce pi­ya­sa­ya çı­kar­dı­ğı ye­ni alb­ümü­nün çı­kış par­ça­sı ‘Kış Ma­sa­lı­’ ça­lın­tı çık­tı. Şar­kı­cı Ali­han, Ca­n’­ın ses­len­dir­di­ği şar­kı­nın ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Ali­han, ön­ce­ki gün  ME­SAM Tek­nik Bi­li­mi Ku­ru­lu­’n­dan al­dı­ğı şar­kı­nın ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu gös­te­ren bel­gey­le de id­di­ası­nı is­pat­la­dı. Ali­han şim­di  hem Si­bel Ca­n’­a hem de şar­kı­nın bes­te­ci­si ola­rak gö­rü­nen Adem Gü­müş­ya­ka­’ya da­va aç­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

Parçayı albümden çıkartmalıTür­ki­ye Mu­si­ki Ese­ri Sa­hip­le­ri Mes­lek Bir­li­ği­’nin (ME­SAM)  ‘Kış Ma­sa­lı­’ ad­lı şar­kı­nın yüz­de yüz ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu tes­pit et­ti­ği­ni be­lir­ten Ali­han şöy­le ko­nuş­tu: “Bu ko­nu­da tek yet­ki­li bi­rim ME­SA­M’­dır. On­lar­ da in­ce­le­me­le­ri so­nu­cun­da şar­kı­nın ba­na ait ol­du­ğu­nu bel­ge­le­di. Bu sa­at­ten son­ra Si­bel Can kon­ser­le­rin­de ve­ya fes­ti­val­ler­de ka­fa­sı­na gö­re be­nim par­ça­mı oku­ya­ma­ya­cak. Ken­di­si­ne da­va aça­ca­ğım. Al­bü­mün­den de bu par­ça­yı çı­kart­mak zo­run­da.” Şarkının parasını ödedikSi­bel Ca­n’­ın me­na­je­ri Or­han Al­kan ise şöy­le ko­nuş­tu: “İ­ki şar­kı­yı yo­utu­be­’dan din­le­di­ği­niz­de ne ka­dar far­klı ol­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz. Bu şar­kı 3 yıl­dır pi­ya­sa­da, 35 mil­yon kez tık­lan­dı. Ali­ha­n’­ın ak­lı­na şim­di mi gel­di? Biz şar­kı­nın pa­ra­sı­nı öde­yip mu­vafa­ka­tı­nı al­dık. O ken­di­ne gün­dem ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yor.”Alihan, MESAM Teknik Bilimi Kurulu’ndan aldığı belgeyi göstererek, ‘Kış Masalı’ adlı şarkının bestesinin yüzde yüz kendisine ait olduğunu iddia etti.    Haber ile ilgili metin girin!. Bugün