'Tolga Çevik'le aynı projede olmam'

'Tolga Çevik'le aynı projede olmam'

Ünlü oyuncu Salih Kalyon'nun Tolga Çevik'e olan kırgınlığı devam ediyor.

Salih Kalyon ile Tolga Çevik arasındaki buzlar erimiyor. Kalyon 7 bölüm oynayıp ayrıldığı Komedi Dükkanı için “Peruk takıp sahneye çıkmak oyunculuk değil” dedi.Tol­ga Çe­vik ile Ko­me­di Dük­ka­nı­’nı kur­duk­tan son­ra yol­la­rı­nı ayı­ran Sa­lih Kal­yon ara­sın­da­ki ka­ra bu­lut­lar da­ğı­la­cak gi­bi gö­rün­mü­yor.Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ay­nı ga­la­da kar­şı­laş­tı­ğı Tol­ga Çe­vi­k’­e se­lam ver­me­den ge­çen Kal­yon, “A­ra­mız­da bir kan da­va­sı yok. Be­ra­ber bir şey­de bu­luş­tuk ol­ma­dı, ay­rıl­dık” de­di. İyi ki orada yokumTol­ga Çe­vi­k’­in işi tek ba­şı­na sa­hip­len­di­ği için yol­la­rı ayır­ma­ya ka­rar ver­di­ği­ni be­lir­ten Kal­yon şöy­le ko­nuş­tu: “Gün geç­tik­çe iyi ki ora­da yo­kum di­yo­rum. Ben ak­tö­rüm oy­na­mak is­te­rim, oyun­da bir şey an­lat­mak is­te­rim. Ama du­rup in­san­la­rı gül­dür­mek adı­na dur­duk yer­de ‘Mış gi­bi­’ yap­mak is­te­mem. Pe­ruk ta­kıp sah­ne­ye çık­mak ve hep ay­nı ha­re­ket­le­ri tek­rar­la­mak oyun­cu­lu­ğu ge­rek­ti­ren bir iş de­ğil, şak­la­ban­lı­k” di­ye ko­nuş­tu. ‘Bir daha asla...’Salih Kalyon, Tolga Çevik’le aynı projede bir daha yer almayacağını belirtti. Kalyon “Bundan sonra onun bir filminde oynayacağımı da düşünmüyorum” diyerek kırgınlığını dile getirdi. (Bugün) tolga çevik
Görüntülenme : 1521 Güncelleme Tarihi: 30/01/2015 09:48:07
Yayınlanma Tarihi: 30/01/2015 09:46:52

Haber Yorumları (0)

500

    Acunn.com'u Facebook'ta takip et.

    Acunn.com'un eğlenceli dünyasını yakından takip etmek için Facebook sayfamızı beğenin