Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
'Tolga Çevik'le aynı projede olmam'

'Tolga Çevik'le aynı projede olmam'

Ünlü oyuncu Salih Kalyon'nun Tolga Çevik'e olan kırgınlığı devam ediyor.

30.01.2015 09:46

Salih Kalyon ile Tolga Çevik arasındaki buzlar erimiyor. Kalyon 7 bölüm oynayıp ayrıldığı Komedi Dükkanı için “Peruk takıp sahneye çıkmak oyunculuk değil” dedi.Tol­ga Çe­vik ile Ko­me­di Dük­ka­nı­’nı kur­duk­tan son­ra yol­la­rı­nı ayı­ran Sa­lih Kal­yon ara­sın­da­ki ka­ra bu­lut­lar da­ğı­la­cak gi­bi gö­rün­mü­yor.Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ay­nı ga­la­da kar­şı­laş­tı­ğı Tol­ga Çe­vi­k’­e se­lam ver­me­den ge­çen Kal­yon, “A­ra­mız­da bir kan da­va­sı yok. Be­ra­ber bir şey­de bu­luş­tuk ol­ma­dı, ay­rıl­dık” de­di. İyi ki orada yokumTol­ga Çe­vi­k’­in işi tek ba­şı­na sa­hip­len­di­ği için yol­la­rı ayır­ma­ya ka­rar ver­di­ği­ni be­lir­ten Kal­yon şöy­le ko­nuş­tu: “Gün geç­tik­çe iyi ki ora­da yo­kum di­yo­rum. Ben ak­tö­rüm oy­na­mak is­te­rim, oyun­da bir şey an­lat­mak is­te­rim. Ama du­rup in­san­la­rı gül­dür­mek adı­na dur­duk yer­de ‘Mış gi­bi­’ yap­mak is­te­mem. Pe­ruk ta­kıp sah­ne­ye çık­mak ve hep ay­nı ha­re­ket­le­ri tek­rar­la­mak oyun­cu­lu­ğu ge­rek­ti­ren bir iş de­ğil, şak­la­ban­lı­k” di­ye ko­nuş­tu. ‘Bir daha asla...’Salih Kalyon, Tolga Çevik’le aynı projede bir daha yer almayacağını belirtti. Kalyon “Bundan sonra onun bir filminde oynayacağımı da düşünmüyorum” diyerek kırgınlığını dile getirdi. (Bugün) tolga çevik
Yorumlar | 0
üye profil