Sibel Can'a Sıla'dan büyük çalım

Son al­bü­mü ‘Ga­la­ta­’ ile pop mü­zi­ğe yö­ne­len Si­bel Can, ay­nı ta­rih­ler­de al­bü­mü­nü çı­ka­ran Sı­la ile gir­di­ği re­ka­bet­te ge­ri­de kal­dı.

Yayınlanma Tarihi: 05.03.2014 08:02
Değiştirme Tarihi: 05.03.2014 07:51
Sibel Can'a Sıla'dan büyük çalım

İma­jı­nı de­ğiş­ti­rip mü­zik tar­zın­da da pop mü­zi­ğe yö­ne­len Si­bel Can, Se­zen Ak­su, Ha­lil Se­za­i, Fet­tah Can ve Ser­dar Or­taç gi­bi ün­lü bes­te­ci­ler­den al­dı­ğı par­ça­la­rı ses­len­di­re­rek  iyi bir çı­kış ya­ka­la­dı. An­cak Can, ay­nı ta­rih­ler­de al­bü­mü­nü se­ven­le­riy­le bu­luş­tu­ran pop mü­zi­ğin güç­lü se­si Sı­la­’nın ge­ri­sin­de kal­dı.

Ye­ni al­bü­mü­nü sük­se­li bir ta­nı­tım kam­pan­ya­sıy­la pi­ya­sa­ya çı­ka­ran Si­bel Can, 14 Şu­ba­t’­tan bu ya­na 50 bin al­büm sat­tı.


Sektöre hareket getirdi


Sı­la­’nın ‘Ye­ni Ay’ adı­nı ver­di­ği al­bü­mü ise bir haf­ta­da 70 bin sa­ta­rak uzun za­man­dır kan ağ­la­yan mü­zik sek­tö­rü­ne ha­re­ket ge­tir­di. Sı­la­’nın çı­kış par­ça­sı ‘Va­zi­yet­le­r’ ise, dün­ya­nın en bü­yük di­ji­tal plat­form­la­rın­dan bi­ri olan iTu­ne­s’­ta en çok in­di­ri­len şar­kı ol­du.

Twitter'dan dünya gündemine girdi
Se­zen Ak­su­’nun ve­li­ah­dı ola­rak gös­te­ri­len Sı­la­’nın ‘Va­zi­yet­le­r’ şar­kı­sı­nın vi­de­o kli­bi ise ya­yın­lan­ma­ya baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te Twit­te­r’­da en çok ko­nu­şu­lan­lar ara­sın­da dün­ya gün­de­mi­ne gir­di. Klip bir haf­ta­da 1 mil­yon 500 bin ki­şi ta­ra­fın­dan iz­len­di.

Sı­la­’nın al­bü­mü­nün mas­te­rin­g’­ini, da­ha ön­ce Ade­le, Marc Ant­hony, Ma­ro­on 5, Pink ve One Di­rec­ti­on gi­bi dün­ya­ca ün­lü isim­le­rin ya­nı sı­ra Grammy ödül­lü al­büm­ler­de de ça­lı­şan Tom Coy­ne üst­len­di.

Bugün
Etiketler: sibel can - sıla - magazin - albüm - magazin