Özge Özpirinçci de modaya uydu

Özge Özpirinçci de modaya uydu

Özge Özpirinçci ve Wilma Elles de vegan tarzı beslenmeye başladı.

Sinemanın ve ekranların sevilen oyuncuları Özge Özpirinçci ve Wilma Elles, son günlerde Yılmaz Erdoğan’la gündeme gelen vegan yemek tarzını benimsedi. İkili hayvansal gıdalardan uzak kalarak besleniyor.Yıl­maz Er­do­ğan ile ye­ni­den gün­de­me ge­len ve­gan­lık, ün­lü­ler dün­ya­sın­da hız­la ya­yı­lı­yorÜn­lü oyun­cu­lar Öz­ge Öz­pi­rinç­ci ve Wil­ma El­les de hay­van­sal gı­da­lar­dan uzak du­ra­rak ve­gan ya­şam tar­zı­nı ter­cih et­tik­le­ri­ni açık­la­dı.

Hergün kinoa yiyorumHay­van­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan Öz­pi­rinç­ci “Ve­gan ol­ma yo­lun­da iler­li­yo­rum. Eti ha­ya­tım­dan çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Şu ara­lar ki­no­aya sar­dım. Her gün ki­no­a tü­ke­ti­yo­rum. Pro­te­in ba­kı­mın­dan et­le ay­nı. Ay­rı­ca çor­ba­yı çok se­vi­yo­rum” de­di. Ye­me­ği faz­la ka­çır­dı­ğın­da spor­la den­ge­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­ten Öz­pi­rinç­ci, “Pi­la­tes ve yü­rü­yüş ya­pı­yo­rum. Sa­hil­de Bos­tan­cı­’dan Fe­ner­bah­çe­’ye ka­dar yü­rü­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Cilt güzelliği için soğuk duş alıyorWil­ma El­les ise “Et, süt, yu­mur­ta ve yo­ğurt ye­mi­yo­rum. Ba­zen bu ürün­ler­den uzak dur­mak ge­re­ki­yor. Seb­ze ağır­lık­lı bes­len­me­yi ter­cih edi­yo­rum” de­di. Spor ya­pa­rak form tut­tu­ğu­nu da be­lir­ten El­les, cilt gü­zel­li­ği için so­ğuk duş al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. özge özpirinçci
Görüntülenme : 10876 Güncelleme Tarihi: 17/02/2015 12:58:21
Yayınlanma Tarihi: 17/02/2015 10:04:30

Haber Yorumları (0)

500

    Acunn.com'u Facebook'ta takip et.

    Acunn.com'un eğlenceli dünyasını yakından takip etmek için Facebook sayfamızı beğenin