Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
İşte Meryem Uzerli'nin en büyük zaafı

İşte Meryem Uzerli'nin en büyük zaafı

Güzel oyuncu İstanbul'dan Berlin'e glutensiz baklava getirtiyor.

11.06.2014 09:19

Şubat ayında anne olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, hamilelik döneminde aldığı 15 kiloyu bisiklete binerek verdi. Beslenmesine son derece dikkat etmesine rağmen baklavaya karşı zaafı olan Uzerli, İstanbul’dan Berlin’e glutensiz baklava getirtiyor.Geç­ti­ği­miz yıl ‘tü­ken­miş­lik sendro­mu­’na ya­ka­la­na­rak ül­ke­si Al­man­ya­’ya dö­nen Mer­yem Uzer­li, şu­bat ayın­da kı­zı La­ra­’yı dün­ya­ya ge­ti­re­rek an­ne ol­du.Ha­mi­le­li­ği sı­ra­sın­da yak­la­şık 15 ki­lo alan Uzer­li, kı­sa sü­re­de faz­la ki­lo­la­rın­dan kur­tul­du. Gü­zel oyun­cu­nun sır­rı ise sağlıklı beslenmenin yanında bisiklete binmek. Yaşamını sürdürdüğü Berlin’de her gün birkaç saat bisiklete binen Uzerli, bu sayede hamilelik kilolarından kurtuldu.Bi­sik­le­tin ya­nı sı­ra sağ­lık­lı bes­len­me­ye de dik­kat eden Uzer­li­’nin tek vaz­ge­çil­me­zi ise tat­lı.

Gluten alerjisi varÖzel­lik­le de Tür­ki­ye­’de bu­lun­du­ğu dö­nem­de ye­di­ği bak­la­va­ya çok düş­kün olan ün­lü oyun­cu, Ber­li­n’­e İs­tan­bu­l’­dan bak­la­va si­pa­ri­şi ve­ri­yor.Çöl­yak has­ta­sı ol­du­ğu için glu­te­ne aler­ji­si olan Uzer­li, İs­tan­bu­l’­dan özel ola­rak gön­de­ri­len glu­ten­siz un­la ya­pıl­mış bak­la­va yi­yor.Tat­lı kri­zi­ne gir­di­ği dö­nem­ler­de bi­sik­le­te bin­me sü­re­si­ni uza­tan Uzer­li, es­ki­sin­den da­ha fit bir gö­rü­nü­me ka­vuş­ma­yı ba­şar­dı. meryem uzerliBugün
Yorumlar | 0
üye profil