Hep aynı yüzler ekranda

Ünlü oyuncu Merve Sevi, uzun süredir dizilerde rol almama nedenini açıkladı.

Yayınlanma Tarihi: 08.12.2014 10:44
Değiştirme Tarihi: 08.12.2014 11:08
Hep aynı yüzler ekranda

Se­lam fil­mi­nin ikin­ci hal­ka­sı Ba­ha­ra Yol­cu­lu­k’­un baş­rol oyun­cu­la­rın­dan Mer­ve Se­vi, ek­ran­da hep ay­nı yüz­le­ri gör­mek­ten şi­ka­yet­çi ol­du. Bir sü­re­dir di­zi­le­re ara ve­ren Se­vi, “Di­zi yap­ma­dı­ğım­da ti­yat­ro yap­tım ve bu ba­na çok iyi gel­di. Sis­tem be­nim baş­la­dı­ğım gi­bi de­ğil” de­di.Ken­di­si­nin akı­şa doğ­ru yüz­me­di­ği­ni söy­le­yen Se­vi an­tisos­yal bir ya­pı­sı­nın ol­du­ğu­nu, bu ne­den­le bir di­zi­de oy­na­mak için Ci­han­gi­r’­de ge­ze­me­ye­ce­ği­ni be­lirt­ti.Se­vi şöy­le ko­nuş­tu: “Bir iş kap­mak için ar­ka­daş­lık ku­ra­mı­yo­rum. 17 ya­şın­dan be­ri bu sek­tör­de­yim. Du­ru­şum­la ken­di­mi ka­bul et­tir­di­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum. Bi­ri­nin sev­gi­li­si ya da ak­ra­ba­sı ol­ma­dan da iyi iş­ler ya­pı­la­bi­lir. Ama ek­ran­da ma­ale­sef hep ay­nı yüz­le­ri gö­rü­yo­ruz.”

Lince uğradım2007’de hayata veda eden Barış Akarsu ile başrollerini paylaştıkları Yalancı Yarim dizisiyle yıldızı parlayan Sevi, bazı Akarsu fanları tarafından sosyal medyada adeta lince uğradığını söyledi. Sevi, ”Barış’ı ben öldürmüşüm gibi saldırıyorlar” diye konuştu. (Bugün)