Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'ya büyük fark attı

Son dönemin parlayan yıldızları Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına yaklaşamadı.

Yayınlanma Tarihi: 11.01.2015 10:24
Değiştirme Tarihi: 11.01.2015 12:30
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'ya büyük fark attı

Son dö­ne­min po­pü­ler oyun­cu­la­rı Se­re­nay Sa­rı­ka­ya ve Ke­rem Bur­sin, sa­de­ce di­zi ve si­ne­ma film­le­rin­den de­ğil, rek­lam­lar­dan da kü­çük bir ser­vet ka­zan­ma­ya baş­la­dı. Geç­ti­ği­miz yıl bir şam­pu­an fir­ma­sı­nın yü­zü olan Se­re­nay Sa­rı­ka­ya, ar­dın­dan bir je­an fir­ma­sıy­la an­laş­ma yap­tı. Sa­rı­ka­ya, bu an­laş­ma­dan 750 bin TL ka­zan­dı. Fir­ma, ye­ni se­zon­da 3 yıl­dır rek­lam­la­rın­da kul­lan­dı­ğı Kı­vanç Tat­lı­tuğ ye­ri­ne yıldız oyuncu Ke­rem Bur­si­n’­le an­laş­tı.

Gerisinde kaldılarBur­sin de tıp­kı Sa­rı­ka­ya gi­bi 750 bin li­ra­ya im­za at­tı. An­cak iki ünlü isim aldıkları 750’şer bin li­ra ile fir­ma­nın es­ki yü­zü Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un ge­ri­sin­de kal­dı. Geç­ti­ği­miz yıl fir­may­la 3 mil­yon li­ra­lık an­laş­ma ya­pan Tat­lı­tuğ, her iki oyun­cu­nun top­lam üc­re­ti­nin iki ka­tı­nı ka­zan­dı. (Bugün) serena sarıkaya fotoğrafları