Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir Ücretlerine Zam Yaptı

Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir Ücretlerine Zam Yaptı
Yayınlanma Tarihi: 21.01.2014 08:16 | Değiştirme Tarihi: 21.01.2014 11:46

Her geçen gün hayran kitlesini artıran Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir reklam ücretlerine zam yaptı.

Son dö­nem­de bü­yük bir hay­ran kit­le­si­ne sa­hip olan genç oyuncular Ke­rem Bür­sin ve Han­de Do­ğan­de­mir ya­ka­la­dık­la­rı şöh­re­ti pa­ra­ya çe­vir­me­ye baş­la­dı. İki­li bir çay fir­ma­sının reklamı için bir­lik­te ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­ti.100 BİN LİRA ALIYORLARDIRek­lam fil­min­den 200’er bin li­ra ka­za­nan iki­li da­ha ön­ce rol al­dık­la­rı rek­lam film­le­rin­den 100’er bin li­ra al­mış­tı. Bürsin ve Doğandemir böylece her ge­çen gün ar­tan hay­ran kit­le­le­riy­le bir­lik­te üc­ret­le­ri­ne yüzde yüz zam yapmış oldu. Bu ara­da Ke­rem Bür­sin, bö­lüm ba­şı 12 bin li­ra al­dı­ğı di­zi­den üc­re­ti­nin 20 bin li­raya çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­di.

Haber ile ilgili metin girin!.Bugün