Film için evini ipotek etti

Film için evini ipotek etti
Yayınlanma Tarihi: 10.06.2014 09:29
Değiştirme Tarihi: 10.06.2014 09:44

"Kaçış" filminin yapımcısı İhsan Taş filmi çekebilmek için evini ipotek ettirdi

Baş­rol­le­ri­ni Atil­la Sa­ral, Zey­nep Gül­mez ve İl­ker Gür­so­y’­un pay­laş­tı­ğı ‘Ka­çı­ş’ isim­li si­ne­ma fil­mi­nin ya­pım­cı­sı ve Taş Fil­m’in sa­hi­bi İh­san Taş, fil­mi çe­ke­bil­mek için evi­ni ipo­tek et­ti­ği­ni açık­la­dı.Bugün'de yer alan habere göre 1950'li yıl­lar­da Bul­ga­ris­tan'dan Tür­ki­ye'ye kaç­ma­ya ça­lı­şan 3 gen­cin hi­kâ­ye­si­ni anlatan dö­nem fil­minin çok mas­raf­lı ol­du­ğu­nu an­la­tan İh­san Taş, "Hi­kâ­ye­yi oku­du­ğum­da hemen film yapmak istedim.

Bütün paramı yatırdımAra­ba­mı sa­tıp, kre­di çe­ke­bil­mek için evi­mi ipo­tek­le­dim. Bü­tün bi­ri­ki­mi­mi bu fil­me ya­tır­dım.Bat­man­lı ol­ma­ma rağ­men, o yıl­lar­da Bul­ga­ris­tan'da­ki Türk­le­rin çek­tik­le­ri acı­lar be­ni çok et­ki­le­di. Or­ta­ya gü­zel bir iş çık­tı. Uma­rım iz­le­yi­ci de be­ğe­nir" dedi.