Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Gülben Ergen apar topar Mardin'e gitti

Gülben Ergen apar topar Mardin'e gitti

Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta konser veren şarkıcı, sahneden iner inmez ilk uçakla soluğu Mardin'de aldı.

02.01.2015 11:48

Gül­ben Er­gen, yıl­ba­şı ge­ce­si Kıb­rı­s'­ta ver­di­ği kon­ser son­ra­sın­da Mar­di­n'­e koş­tu. Ünlü Sanatçı, 2015'in ilk saatlerinde 44 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Köyü'nü ziyaret etti.Sah­ne­den iner in­mez ilk uçak­la şeh­re gi­den Er­gen, ha­ya­tı­nın pro­je­si ola­rak gör­dü­ğü 'Ço­cuk­lar Gül­sün Di­ye­' kam­pan­ya­sı­nın baş­lan­gı­cı­nı da bu­ra­dan yap­mış­tı.

Bu derin şehri soluyacağımMar­din Ha­va­alanı'­dan fo­toğ­ra­fı­nı pay­la­şan Gül­ben Er­gen, "­Ha­ya­tı yaz­mak için ha­ya­tı din­le­mek, so­lu­mak, ya­şa­mak ge­rek. Bil­ge Kö­yü'nü, ya­şa­nan­la­rı, ora­da ta­nı­dı­ğım in­san­la­rı hiç unut­ma­dım. So­ma'yı unu­ta­ma­ya­ca­ğım gi­bi. Coş­ku­lu, al­kış­lı sah­ne­nin to­zu­nu ve ener­ji­si­ni ora­da bı­ra­kıp bu de­rin şeh­ri so­lu­ya­ca­ğı­m" dedi.Ergen, eşi ile birlikte gittiği Mardin'de bir kilisenin önünde çektirdiği fotoğrafın altına, "Çocukları, gençleri, büyükleri, tanımadığımız insanları, kültürleri ve inançlarını ziyaret ettik. Çaylarını içtik" şeklinde not düştü. Haber ile ilgili metin girin!.
Yorumlar | 0
üye profil