Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Eşinden Ece Erken'e doğum hediyesi! Tam 890 bin euro değerinde...

Eşinden Ece Erken'e doğum hediyesi! Tam 890 bin euro değerinde...

7 ay­lık ha­mi­le olan ünlü sunucu do­ğum he­di­ye­si­ni de er­ken­den ala­rak bü­yük bir sür­priz ya­şa­dı.

27.01.2015 08:18

Ün­lü su­nu­cu­nun eşi Ser­kan Uçar, 890 bin eu­ro de­ğe­rin­de­ki be­yaz Lam­borg­hi­ni Aven­ta­dor mar­ka oto­mo­bi­li do­ğum son­ra­sı he­di­ye ede­ce­ği­ni söy­le­di.Uçar, eşi­ni di­rek­si­yo­na ge­çir­me­yi de ih­mal et­me­di. Ase­na Er­kin ve Yağ­mur Sa­rı­oğ­lu­’na ra­kip olan Ece Er­ken, ”Yal­nız ben bu­nu kul­lan­ma­ya kı­ya­mam Ase­na­’nın ara­ba­sı­na çarp­tık­la­rı­nı duy­dum. 30 bin li­ra­lık ha­sa­rı var­mış­” di­ye­rek her­ke­si gül­dür­dü.

Veto yediDo­ğu­mu­nu Ame­ri­ka­’da yap­ma­ya ha­zır­la­nan Ece Er­ken, ai­le bü­yük­le­rin­den ve­to ye­di­ği­ni de açıkladı. Su­nu­cu, “Ben ço­cu­ğu­mun ge­le­ce­ği için ora­da do­ğum yap­mak is­ti­yor­dum fa­kat eşi­min ai­le­si ve ken­di ai­lem bu du­ru­ma kar­şı çı­kı­yor. Bu durumda do­ğumu İstanbul’da yapacağım­” diye konuştu. ece erken
Yorumlar | 0
üye profil