Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Güzellik sırrını açıkladı

Güzellik sırrını açıkladı

Yurtdışı defilelerine hazırlanan Didem Soydan bakın nasıl formda kalıyor...

15.04.2015 11:12

Top model ve oyuncu Didem Soydan, yaz aylarında çıkacağı yurtdışı defileleri için sıkı bir kampa girdi. Diyetin yanı sıra spor yapan ünlü manken, ‘Bosu Squat’ denilen aletle ‘çömelerek’ form tutuyor.

Hem de­fi­le­le­rin hem de di­zi­le­rin ara­nı­lan isim­le­rin­den bi­ri ha­li­ne gel­en Didem Soy­dan, yaz aylarının yaklaşmasıyla bir­lik­te ül­ke­mi­zi yurt­dı­şın­da­ki de­fi­le­ler­de tem­sil et­me­ye ha­zır­la­nı­yor.

Spor hocasıyla çalışıyor

Da­ha ön­ce dün­ya­ca ün­lü bir­çok gi­yim fir­ma­sı­nın de­fi­le­sin­de pod­yu­ma çı­kan ün­lü mo­del, spor hocasıyla birlikte ka­tı bir di­yet ve spor prog­ra­mı­na baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Soy­dan, son dö­nem­de hay­li re­vaç­ta olan ‘Bo­su Squ­at’ adı ve­ri­len alet yar­dı­mıy­la çö­me­le­rek ya­pı­lan zor­lu ha­re­ket­ler sa­ye­sin­de form tu­tu­yor.

İşte diyet listesi

Spor ho­ca­sı Uğur Ge­dik, Di­dem Soy­da­n’­ın bir gün­lük di­yet lis­te­si­ni şöy­le an­lat­tı: “Sa­bah 4 yu­mur­ta be­ya­zı ve iki ka­şık lor pey­ni­riy­le ya­pıl­mış om­let ve ye­şil çay. Öğ­le ve ak­şam da ay­nı şe­kil­de pro­te­in ağır­lık­lı bes­le­ni­yor. Spor yap­tı­ğı için kar­bon­hid­rat den­ge­si­ni de ko­ru­yo­ruz. Kar­bon­hid­rat ter­ci­hi­miz yük­sek lif­li ve glu­ten içer­me­yen ki­no­a olu­yor. Ara öğün­le­ri de kan şe­ke­ri den­ge­si için es geç­mi­yo­ruz.”

Yorumlar | 0
üye profil