Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Kızıyla aynı filmde rol alacak

Kızıyla aynı filmde rol alacak

Anne-kız ilk kez aynı filmde rol alacaklar...

24.06.2014 09:20

Ka­nal­türk ek­ran­la­rın­da ya­yın­la­nan ‘Der­ya­’nın Dün­ya­sı­’ prog­ra­mıy­la ek­ran­la­ra ge­len Der­ya Bay­kal, yaz ay­la­rın­da da boş dur­mu­yor. Ün­lü oyun­cu, ‘Ça­kal­lar­la Dan­s’ se­ri­si­nin üçün­cü fil­mi olan ‘Sı­fır Sı­kın­tı­’ için ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek.Bay­ka­l’­a film­de eş­lik ede­cek isim ise kı­zı Der­ya Şen­so­y olacak. An­ne­si Der­ya Bay­kal ve ba­ba­sı us­ta ti­yat­ro­cu Fer­han Şen­soy gi­bi oyun­cu­lu­ğu se­çen Der­ya Şen­soy, ilk kez bir film­de an­ne­siy­le bir­lik­te oy­na­ya­cak. Tıp­kı ger­çek ha­yat­ta­ki gi­bi an­ne kı­zı can­lan­dı­ra­cak olan iki­li, fil­min çe­kim­le­ri­ne baş­la­dı. Film­de ay­rı­ca Şev­ket Ço­ruh, İl­ker Ay­rık ve Gür­kan Uy­gun da rol alı­yor.

Aile boyu sanatçılarDer­ya Bay­kal ve Fer­han Şen­so­y’­un bü­yük kız­la­rı Müj­gan Fer­han Şen­soy da ai­le­si gi­bi oyun­cu­lu­ğu seç­ti. Ça­lı­ku­şu di­zi­sin­de­ki ro­lüy­le adın­dan söz et­ti­ren ab­la Şen­soy, ba­ba­sı Fer­han Şen­soy ile bir­lik­te ‘Ma­sal Mü­fet­ti­şi­’ isim­li oyun­la ti­yat­ro sah­ne­si­ne çı­kı­yor.Bugün
Yorumlar | 0
üye profil