Deniz Seki'yi zayıflatan mucize meyve

Deniz Seki'yi zayıflatan mucize meyve
Yayınlanma Tarihi: 19.03.2014 12:53 | Değiştirme Tarihi: 19.03.2014 12:44

4 ayda tam 20 kilo veren Deniz Seki’nin büyük sırrı ortaya çıktı.

Son yıl­lar­da bir hay­li ki­lo alan De­niz Se­ki sı­kı bir ça­lış­ma so­nu­cu faz­la ki­lo­la­rın­dan kur­tul­du. Ya­şam ko­çu eş­li­ğin­de 4 ay­da 20 ki­lo ver­me­yi ba­şa­ran Se­ki, sa­de­ce di­yet de­ğil, spor, ira­de ve di­sip­lin­le faz­la ki­lo­la­rı­nı ver­di­ği­ni söy­le­di. Se­ki­’nin vü­cu­dun­dan 20 ki­lo­yu at­ma­sı­nın en bü­yük sır­rı ise po­me­lo ad­lı bir mey­ve.

Kalorisi çok azTür­ki­ye­’de Çin Grey­fur­du ve­ya  ağaç ka­vu­nu ola­rak sa­tı­lan po­me­lo­nun en bü­yük özel­li­ği yağ ya­kı­cı ol­ma­sı. Tat­lı ve ek­şi çe­şit­le­ri de bu­lu­nan bu mey­ve­nin 200 gra­mı sa­de­ce 72 ka­lo­ri. Ak­de­niz ve Ka­ra­de­ni­z’­de de ye­ti­şen po­me­lo za­yıf­la­ma di­yet­le­rin­de 200 gram gi­bi bir mik­tar yen­di­ğin­de doy­gun­luk his­si oluş­tu­ru­yor. Yağ yakıcı bir meyveHer gün ara öğün­ler­de po­me­lo ye­di­ği­ni söy­le­yen Se­ki, “Her sa­bah 8.30’da ka­pı­ma kah­val­tı ge­li­yor. Sa­bah­la­rı lor pey­nir­li sa­la­ta, 3 yu­mur­ta be­ya­zı, ye­şil çay ve bol ye­şil­lik yi­yo­rum. Ar­dın­dan en çok ki­lo ver­me­mi sağ­la­yan mey­ve olan pa­me­lo yi­yo­rum. Po­me­lo­ yağ ya­kı­mı­na son de­re­ce yar­dım­cı olu­yor.  Öğ­len ton ba­lık­lı sa­la­ta, ak­şam­la­rı da seb­ze­li bon­fi­le yi­yo­rum. Hafta da bir gün sadece pro­te­in yiyip, ağ­zı­ma ye­şil­lik sür­mü­yo­ru­m” de­di. Haber ile ilgili metin girin!.Bugün