Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Burak Özçivit sırrını açıkladı

Burak Özçivit sırrını açıkladı

Oyunculuktan sonra senaryo yazarlığında da iddialı.

28.01.2015 10:40

Ya­pım­cı­lı­ğı­nı ve baş­ro­lü­nü üst­len­di­ği ‘Aşk Sa­na Ben­ze­r’ fil­mi 3 gün­de 3.5 mil­yon ha­sı­lat ya­pan Bu­rak Öz­çi­vit, ilk ya­pım­cı­lık de­ne­yi­min­den yü­zü­nün akıy­la çık­ma­yı ba­şar­dı. Ün­lü oyun­cu Fah­ri­ye Ev­ce­n’­le baş­ro­lü pay­laş­tı­ğı fil­min gör­dü­ğü il­gi­den bir hay­li mem­nun.

'Sayısız hikayem var'Elin­de sa­yı­sız hi­ka­ye ol­du­ğu­nu ve bun­la­rı za­man için­de se­nar­yo­laş­tı­rıp fil­me çe­ke­ce­ği­ni söy­le­yen Öz­çi­vit, hi­ka­ye yaz­ma­ya na­sıl baş­la­dı­ğı­nın sır­rı­nı BUGÜN’le pay­laş­tı. Her şey bir cümleyle başladı2008 yı­lın­da Muğ­la­’da çe­ki­len Ba­ba Oca­ğı di­zi­sin­de rol alan Öz­çi­vit, “O dö­nem­de uzun oto­mo­bil yol­cu­luk­la­rı ya­pı­yor­dum. 9-10 sa­at oto­mo­bil kul­la­nı­yor­dum.Uy­kum gel­di­ğin­de, ayıl­mak için ara­cı­mı ke­na­ra çe­kip hi­ka­ye ya­zı­yor­dum. Bu sa­ye­de 20-30 ta­ne hi­ka­yem ol­du. Aşk Sa­na Ben­ze­r’­de an­la­tı­lan ‘ba­lık­çı ço­cuk, don­dur­ma­cı kı­z’ da o dö­nem­de or­ta­ya çı­kan hi­ka­ye­ler­den bi­riy­di. Yaz­dı­ğım bir cüm­ley­le baş­la­dı­k” de­di. 
Yorumlar | 0
üye profil