İşte Burak Özçivit'in yeni projesi

İşte Burak Özçivit'in yeni projesi
Yayınlanma Tarihi: 21.09.2014 10:43 | Değiştirme Tarihi: 21.09.2014 10:43

Yakışıklı oyuncu meslektaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu gibi turizm sektörüne giriyor.

Son dönemde popülaritesini artıran Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi turizm sektörüne giriyor. Özçivit, tıpkı meslektaşları gibi arsa alıp otel yaptıracak.Oyun­cu­luk­tan ka­zan­dı­ğı­nı ti­ca­re­te ya­tı­ran isim­le­rin ba­şın­da ge­len Bu­rak Öz­çi­vit, Ba­li­bey isimli dö­ner­ci dük­kan­la­rıy­la adın­dan söz et­tir­miş­ti. Ar­dın­dan ya­pım­cı­lı­ğa adım atan ün­lü oyun­cu, şim­di de tıp­kı Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu ve Kı­vanç Tat­lı­tuğ gi­bi tu­rizm sek­tö­rü­ne gir­me­ye ka­rar ver­di. Ege­’de ara­zi ara­yı­şı­na gi­ren Öz­çi­vit, otel yap­tı­ra­cak.

Kenan İmirzalıoğlu öncü olduKe­nan İmir­za­lı­oğ­lu, Ci­han­gir, Ka­ra­köy gi­bi semt­ler­den aldığı bi­na­la­rı res­to­re et­ti­re­rek otel işi­ne gi­ren ilk isim. İmir­za­lı­oğ­lu­’nu Kı­vanç Tat­lı­tuğ ta­kip et­ti. Tat­lı­tuğ, Di­ki­li­’de 800 bin li­ra­ya sa­tın al­dı­ğı ara­zi­ye otel yap­tı­ra­cak. 3 yıl ön­ce rol al­dı­ğı di­ziden bö­lüm ba­şı 8 bin li­ra alan Öz­çi­vit, Muh­te­şem Yüz­yı­l’­dan 15 bin, Ça­lı­ku­şu­’n­dan ise 35 bin li­ra alı­yor­du. (Bugün) burak özçivit fotoğrafları