Atiye oyunculuğu sevdi

Pop müziğin sevilen ismi yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Yayınlanma Tarihi: 02.07.2015 10:45
Değiştirme Tarihi: 02.07.2015 10:54
Atiye oyunculuğu sevdi

Bir si­ne­ma fil­mi için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­me­ye ha­zır­la­nan şar­kı­cı Ati­ye, ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

 

Baş­ro­lü­nü Ta­yanç Ayay­dı­n’­la pay­la­şa­cak olan Ati­ye, oyun­cu­lu­ğu çok sev­me­si­ne rağ­men şar­kı­cı­lı­ğı­nın önü­ne geç­me­si­ne izin ver­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di.

 

Yak­la­şık 2 ay­dır oyun­cu­luk ders­le­ri al­dı­ğı­nı da be­lir­ten Ati­ye, “Çe­kim­ler baş­lı­yor. Gi­şe de­ğil, fes­ti­val fil­mi. Pro­je­yi çok be­ğen­dim ve inan­dım. Bu tür tek­lif­le­ri her za­man de­ğer­len­di­re­ce­ğim an­cak şar­kı­cı­lık kim­li­ği­min önü­ne geç­me­me­si şar­tıy­la­” de­di.

Etiketler: şarkıcı - film - film - film - şarkıcı