Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Aslıan Güner'den Hamdi Alkan itirafı

Aslıan Güner'den Hamdi Alkan itirafı

Selam Bahara Yolculuk filminde rol alan güzel oyuncu, filmin yönetmeni Hamdi Alkan'a övgüler yağdırdı.

21.01.2015 08:41

2013 yı­lın­da iz­le­yi­ciy­le bu­lu­şan ve 2 bu­çuk mil­yon ki­şi ta­ra­fın­dan iz­le­ne­rek bü­yük ses ge­ti­ren Se­lam fil­mi­nin de­va­mı ola­rak çe­ki­len Se­lam Ba­ha­ra Yol­cu­luk, 13 Mar­t’­ta iz­le­yi­ci­siy­le bu­lu­şu­yor. Se­nar­yo­su ya­şan­mış ger­çek bir hi­ka­ye­den yo­la çı­kı­la­rak ya­zı­lan Se­lam Ba­ha­ra Yol­cu­luk, ha­ri­ta­da ye­ri­ni da­hi bil­me­dik­le­ri bir ül­ke­ye hic­ret eden gö­nül kah­ra­man­la­rı­nın hi­ka­ye­si­ni ko­nu alı­yor.

"Bakmadan kabul ettim"Fil­min baş­rol oyun­cu­la­rın­dan As­lı­han Gü­ner fil­mi ve oy­na­dı­ğı ka­rak­te­ri şöy­le an­la­tı­yor: “Yö­net­me­ni­miz Ham­di Al­kan, ‘Kır­gı­zis­ta­n’­da bir iş ya­pa­ca­ğız, oy­nar mı­sı­n’ de­yin­ce, se­nar­yo­ya bi­le bak­ma­dan ka­bul et­tim. O sı­ra­da bir­çok film­den tek­lif al­mış­tım an­cak en içi­me si­ne­ni bu ol­du.” "Sevgiyi dik oynayamadım"Film­de Sev­gi isim­li fe­da­kâr bir an­ne­yi oy­na­yan Gü­ner, “Oy­na­ya­ca­ğım ka­rak­te­re bü­rün­mek be­nim için çok önem­li. Sev­gi, fe­da­kâr bir an­ne, zor­luk­lar ya­şa­mış. Ben Sev­gi­’yi hiç­bir za­man dik oy­na­ya­ma­dım. Omuz­la­rı­ma o yü­kü ver­di.İki ev­la­dı olan bir an­ne ve eşi­ne sor­gu­suz su­al­siz bağ­lı bir eş. Öy­le ki film­de da­ha son­ra has­ta­lı­ğı­nın ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ğin­de da­hi bir­çok şe­yi gö­ze alıp giz­li­yor du­ru­mu­nu. Her şe­ye gö­ğüs ge­re­bi­le­cek ka­dar güç­lü bir ka­dın. Sev­gi, be­nim için fark­lı bir ka­rak­ter­di­” de­di. (Bugün)
Yorumlar | 0
üye profil