Aslıan Güner'den Hamdi Alkan itirafı

Aslıan Güner'den Hamdi Alkan itirafı

Selam Bahara Yolculuk filminde rol alan güzel oyuncu, filmin yönetmeni Hamdi Alkan'a övgüler yağdırdı.

2013 yı­lın­da iz­le­yi­ciy­le bu­lu­şan ve 2 bu­çuk mil­yon ki­şi ta­ra­fın­dan iz­le­ne­rek bü­yük ses ge­ti­ren Se­lam fil­mi­nin de­va­mı ola­rak çe­ki­len Se­lam Ba­ha­ra Yol­cu­luk, 13 Mar­t’­ta iz­le­yi­ci­siy­le bu­lu­şu­yor. Se­nar­yo­su ya­şan­mış ger­çek bir hi­ka­ye­den yo­la çı­kı­la­rak ya­zı­lan Se­lam Ba­ha­ra Yol­cu­luk, ha­ri­ta­da ye­ri­ni da­hi bil­me­dik­le­ri bir ül­ke­ye hic­ret eden gö­nül kah­ra­man­la­rı­nın hi­ka­ye­si­ni ko­nu alı­yor.

"Bakmadan kabul ettim"Fil­min baş­rol oyun­cu­la­rın­dan As­lı­han Gü­ner fil­mi ve oy­na­dı­ğı ka­rak­te­ri şöy­le an­la­tı­yor: “Yö­net­me­ni­miz Ham­di Al­kan, ‘Kır­gı­zis­ta­n’­da bir iş ya­pa­ca­ğız, oy­nar mı­sı­n’ de­yin­ce, se­nar­yo­ya bi­le bak­ma­dan ka­bul et­tim. O sı­ra­da bir­çok film­den tek­lif al­mış­tım an­cak en içi­me si­ne­ni bu ol­du.” "Sevgiyi dik oynayamadım"Film­de Sev­gi isim­li fe­da­kâr bir an­ne­yi oy­na­yan Gü­ner, “Oy­na­ya­ca­ğım ka­rak­te­re bü­rün­mek be­nim için çok önem­li. Sev­gi, fe­da­kâr bir an­ne, zor­luk­lar ya­şa­mış. Ben Sev­gi­’yi hiç­bir za­man dik oy­na­ya­ma­dım. Omuz­la­rı­ma o yü­kü ver­di.İki ev­la­dı olan bir an­ne ve eşi­ne sor­gu­suz su­al­siz bağ­lı bir eş. Öy­le ki film­de da­ha son­ra has­ta­lı­ğı­nın ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ğin­de da­hi bir­çok şe­yi gö­ze alıp giz­li­yor du­ru­mu­nu. Her şe­ye gö­ğüs ge­re­bi­le­cek ka­dar güç­lü bir ka­dın. Sev­gi, be­nim için fark­lı bir ka­rak­ter­di­” de­di. (Bugün)
Görüntülenme : 649 Güncelleme Tarihi: 21/01/2015 09:25:03
Yayınlanma Tarihi: 21/01/2015 08:41:24

Haber Yorumları (0)

500

    Acunn.com'u Facebook'ta takip et.

    Acunn.com'un eğlenceli dünyasını yakından takip etmek için Facebook sayfamızı beğenin