Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Funda Arar 12 kiloyu nasıl verdi?

Funda Arar 12 kiloyu nasıl verdi?

Ünlü şarkıcı, ha­mi­le­lik sü­re­cin­de al­dı­ğı ki­lo­la­rı hız­la ge­ri ver­di.

02.03.2014 09:44

Geç­ti­ği­miz ay­lar­da oğ­lu Ara­s’­ı dün­ya­ya ge­ti­ren Fun­da Arar, ha­mi­le­lik sü­re­cin­de al­dı­ğı ki­lo­la­rı hız­la ge­ri ver­di. Kı­sa sü­re­de 12 ki­lo ve­rip es­ki for­mu­na ka­vuş­ma­sı ise dik­kat çek­ti.Ki­şi­ye özel bir bes­len­me prog­ra­mıy­la ki­lo­la­rın­dan kur­tu­lan Fun­da Ara­r’­a mes­lek­ta­şı Gül­şe­n’­e uy­gu­la­nan, kar­bon­hid­rat-pro­te­in den­ge­si­ne önem ve­ren bir di­yet uy­gu­lan­dı. An­cak Ara­r’­ın di­ye­ti­nin en bü­yük far­kı ve sır­rı di­ye­bi­le­ce­ği­miz püf nok­ta­sı, ara öğün­ler­de tü­ket­ti­ği la­van­ta­lı so­ğan çor­ba­sı.

Haber ile ilgili metin girin!. 7 bin yıl önce bulunmuşÜnlü şarkıcının diyet programında dikkat çeken bir diğer detay ise, dünyada çok bilinen ancak Türkiye’de henüz yeni duymaya başladığımız kinoa oldu. Bir tahıl türü olan kinoa, Güney Amerika’da And Dağları bölgesinde yetişiyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği söylenen bitki, ilk kez İnkalar tarafından 7 bin yıl önce keşfedilmiş. Mak­yaj yap­ma­ya utanıyordumHiç­bir za­man aşı­rı mak­yaj yap­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Arar, “Gen­ce­cik kız­la­rı­mız fon­dö­ten­le­ri, pud­ra­la­rı sü­rü­yor­lar çok üzü­lü­yo­rum. Üni­ver­si­te­yi git­ti­ğim­de bi­le mak­yaj yap­ma­ya uta­nı­yor­dum. Öy­le yü­zü­me mas­ke­ler  ya­pan bi­ri de­ği­lim. Sa­de­ce te­miz tu­tu­yo­ru­m” de­di.Bugün
Yorumlar | 0
üye profil