Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Mutlu Olmak İçin Yapmanız Gerekenler

Mutlu Olmak İçin Yapmanız Gerekenler

Nelerin sizi mutsuz ettiğini mutsuz eden şeylerle nasıl savaşacağınızı biliyor musunuz? İşte uzmanından mutluluk tarifleri.

11.10.2013 10:37

Her şeyde olduğu gibi mutlulukta da ‘farkındalık’ önemli...NLP eğit­me­ni Mus­ta­fa Çay, de­ne­yim­ler­den yo­la çı­ka­rak ken­di­mi­zi na­sıl mut­suz et­ti­ği­mi­zi tek tek or­ta­ya çı­kar­dı ve “a la tur­ca­” mut­lu­luk for­mül­le­ri üze­rin­de ça­lış­tı. Ça­lış­ma­la­rı­nı “Mut­suz Ol­mak Gü­nah­tı­r” ki­ta­bın­da top­la­yan Ça­y’­ın tes­pit­le­ri şöy­le:1) İçi­miz­de­ki pa­pa­ğan: Bir olum­suz­luk­la kar­şı­laş­tı­ğı­mız­da içi­miz­de ay­nı şey­le­ri tek­rar eden bir pa­pa­ğan var. Her olum­suz­luk­ta he­men “Ey­vah, mah­vol­du­m” di­yor, ba­şa­rı­sız olun­ca “Ben ap­ta­lın te­ki­yim!” Hal­bu­ki bu, bi­zim üze­ri­ne dü­şü­ne­rek var­dı­ğı­mız bir so­nuç de­ğil. Cid­di­ye alın­ma­ma­sı ge­re­ken ve sü­rek­li tek­rar ya­pan bir pa­pa­ğan o. Bir şe­yi in­şa et­mek için ko­lay mo­ti­ve ol­mu­yo­ruz ama yık­mak için 7 gün 24 sa­at ha­zı­rız. Oy­sa dü­şün­ce­nin şa­ka­sı ol­maz, bi­zi dü­şün­ce­le­ri­miz şe­kil­len­di­ri­yor. “Can çı­kar huy çık­ma­z”, “İn­san ye­di­sin­de ney­se yet­mi­şin­de de odu­r” gi­bi ata­söz­le­ri de bu­nu kö­rük­lü­yor. Bun­lar de­ği­şi­min önün­de­ki en­gel­ler!Çö­zümPa­pa­ğa­nı eğit­mek için ih­ti­ya­cı­nız olan tek şek mi­nik bir pa­ket las­ti­ği. Bu­nu bi­le­ği­ni­ze ta­kın. Bak­tı­nız ki pa­pa­ğan sız­lan­ma­ya baş­la­dı, her olum­suz dü­şün­ce­de las­ti­ği­ni­zi ko­lu­nu­zu acı­ta­cak ka­dar çe­kip bı­ra­kın. Pa­pa­ğan ne­ye uğ­ra­dı­ğı­nı şa­şı­ra­cak ve bir­den ses­siz­leş­ti­ği­ni fark ede­cek­si­niz.2) Duy­gu­sal siv­ri­si­nek­lerZe­hir­li dü­şün­ce­ler ya da ku­run­tu­lar ba­zen siv­ri­si­nek­ler gi­bi sin­si­ce ak­lı­mı­za gi­rer ve pu­su­ya ya­tıp en za­yıf anı­mı­zı kol­lar, son­ra ka­nı­mı­zı emip bi­zi güç­süz dü­şü­rür ve has­ta eder. Sa­nı­la­nın ak­si­ne ha­ya­tı­mız, dı­şı­mız­da­ki­ler­le de­ğil içi­miz­de­ki­ler­le şe­kil­le­ni­yor.   Siv­ri­si­nek­le­re si­nek­likBir şe­yi ya­şı­yo­ruz ve bi­ti­yor, hal­bu­ki biz bu du­ru­mu zih­ni­miz­de evi­rip çe­vir­me­ye de­vam edi­yo­ruz. İş­te bu “ka­şın­tı et­ki­si­”dir. Ma­lum, ya­ra­yı ka­şı­dık­ça kö­tü­leş­ti­rir­si­niz. Bu yüz­den acı­la­rı do­zun­da ya­şa­yıp ra­fa kal­dı­rın, on­la­rı ka­şı­ma­yı bı­ra­kın.3) Duyguların kontrolünü kaybetmek“Tak­ma ka­fa­na olur böy­le şey­le­r” ya da “ü­zül­me, ge­çer” der­ler. Oy­sa kim­se na­sıl ge­çe­ce­ği­ni söy­le­mez. Öte yan­dan duy­gu­lar mi­sa­fir­dir, ya­tı­ya kal­maz­lar. Ta­bi­i siz on­la­rı zor­la alı­koy­ma­dı­ğı­nız sü­re­ce... Bi­ri git­mek is­ti­yor­sa onu zor­la tut­ma­ma­lı­sı­nız. Bu duy­gu­lar için de ge­çer­li. Duy­gu­la­rı şe­kil­len­di­rinKo­nu­şun duy­gu­la­rı­nız­la... Si­ze ne an­lat­mak is­te­dik­le­ri­ni din­le­yin. Olum­suz duy­gu­la­rın bir şek­li, ren­gi, yö­nü ve bü­yük­lü­ğü var­dır. Me­se­la “taş gi­bi mi­de­”ni­ze otur­duy­sa ha­ya­li­niz­de o ta­şı kı­rın, un ufak edin ve vü­cu­du­nuz­dan dı­şa­rı atın.4) Geçmişte yaşamakGeçmiş. Adı üzerinde şimdi değil. Mutsuz insanların tamamı uzak ya da yakın bir geçmişte yaşadığı için böyledir. Geçmişte kaçırdıkları fırsatları, haksızlıkları düşünüp hayıflanırlar.  Anı yaşayınEğer ya­şa­dı­ğı­nız her sa­ni­ye­yi far­kın­da­lık­la ve ta­dı­nı çı­ka­ra­rak ya­şar­sa­nız, şüp­he ede­ce­ği­niz, içi­ni­ze kurt dü­şü­re­cek bir du­rum­la kar­şı­laş­maz­sı­nız.5) Hayır diyememek“Ha­yı­r” de­di­ği­miz­de kar­şı­mız­da­ki in­sa­nı kay­be­de­ce­ği­mi­zi ya da onun gö­zün­de kü­çük dü­şe­ce­ği­mi­zi sa­nı­rız ba­zen. Oy­sa bu sa­de­ce ezik bir ruh ha­li­nin yan­sı­ma­sı­dır. Ba­zen sırf ha­yır di­ye­me­di­ği­miz için iki aya­ğı­mız bir pa­bu­ca gi­rer, ne ken­di­mi­zi ne de kar­şı­mız­da­ki­ni mut­lu ede­riz.Hayır demeyi öğreninKar­şı­nız­da­ki in­sa­na ha­yır ce­va­bı­nı onu kır­ma­dan, onu ono­re ede­rek ve­re­bi­lir­si­niz. Emin olun ba­zen ha­yır de­mek evet de­mek­ten bin kat mut­lu eder.NLP nedir?NLP, ya­şa­mı­mız­da üze­rin­de dü­şün­me­den, oto­ma­tik ola­rak ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu­muz al­gı­la­ma, dü­şün­me ve dav­ra­nış sü­reç­le­ri­ni, bi­linç­li ha­le ge­tir­me ve ge­liş­tir­me­de üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da, zih­nin iş­le­yi­şi ile il­gi­li, yet­miş­li yıl­la­rın son­la­rı­na doğ­ru Ame­ri­ka­’da ge­liş­ti­ril­miş bir mo­del ve me­to­do­lo­ji­dir.Bugün

Yorumlar | 0
üye profil