Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Kilonuzun Nedeni Bu Olabilir

Kilonuzun Nedeni Bu Olabilir

Saçlardan kalbe, beyinden kiloya kadar her şeyden o sorumlu

11.10.2013 10:10

Tiroid bezi, vücutta hayati fonksiyonları olan organların çalışma hızlarını düzenleyen, bir organ.Az ya da çok ça­lış­ma­sı du­ru­mun­da vü­cut­ta­ki bir­çok sis­te­mi olum­suz et­ki­le­ye­bi­len ti­ro­it hor­mon­la­rı­nın ya­şam bo­yu kon­trol al­tın­da tu­tul­ma­sı ge­re­ki­yor. Be­lir­ti­le­rin ti­ro­itin ti­pi­ne gö­re de­ğiş­ti­ği bu ra­hat­sız­lık­lar­la mü­ca­de­le­de er­ken ta­nı, te­da­vi ve dü­zen­li ta­kip öne çı­kı­yor.Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si En­dok­ri­no­lo­ji Bö­lü­mü­’n­den Uz. Dr. A. En­der Yıl­maz, “Ti­ro­it be­zi, in­san vü­cu­dun­da­ki tüm sis­tem­le­ri ve tüm do­ku­la­rı et­ki­le­ye­bil­mek­te­dir. Saç­lar­dan kal­be, bey­ne ka­dar he­men her do­ku, ti­ro­it ta­ra­fın­dan sal­gı­la­nan T3 (tri­io­do­ti­ro­nin) ve T4 (ti­rok­sin) adı ve­ri­len hor­mon­lar ta­ra­fın­dan et­ki­li bir şe­kil­de kon­trol edil­mek­te­dir. Bu­na ge­nel ola­rak “me­ta­bo­liz­ma­” adı ve­ril­mek­te­di­r” de­di.Başka hastalıkların tedavisini güçleştiriyorSo­ru­nun, hal­siz­lik, ki­lo ar­tı­şı, di­ya­bet, ko­les­te­rol gi­bi pek­çok ra­hat­sız­lı­ğın te­da­vi­si­ni de güç­leş­tir­di­ği­ni vur­gu­la­yan Yıl­maz söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Çok sa­yı­da ti­ro­it has­ta­lı­ğı mev­cut. Ay­rı­ca ço­ğu in­san has­ta­lı­ğı­nın far­kın­da de­ğil. Hal­siz­likten ha­fı­za za­yıf­lı­ğına kadar çeşitli hastalıkların ye­ter­li de­re­ce­de kon­trol al­tı­na alı­na­ma­ma­sı ilaç­la­rın ye­ter­siz kal­ma­sı ve­ya ze­hir­li et­ki gös­ter­me­si bi­le ti­ro­itten kay­nak­lanır.”Bugün
Yorumlar | 0
üye profil