Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Fahriye Evcen'in Sırrı Ortaya Çıktı

Fahriye Evcen'in Sırrı Ortaya Çıktı

Ünlü isimlerin saç ve cilt bakımlarında yeni moda...

21.10.2013 15:00

Zen­gin sof­ra­la­rı­nın vaz­ge­çil­me­zi hav­yar, ün­lü isim­le­rin ye­ni ba­kım mal­ze­me­si ol­du. Özel ba­lık yu­mur­ta­la­rın­dan ha­zır­la­nan kre­mi sa­çı­na sü­ren de var yü­zü­ne sü­ren­ de.  Hav­yar­lı ba­kı­mı ilk keş­fe­den Si­bel Can.Son bir­kaç yıl­dır saç­la­rı­na hav­yar­la ba­kım yap­tır­dı­ğı­nı söy­le­yen ün­lü sa­nat­çı, “Saç­la­rı­mın par­lak­lı­ğı­nın en önem­li sır­rı hav­yar. Ay­da bir kez saç­la­rı­ma mut­la­ka hav­yar­la ba­kım ya­pa­rım. Özel ba­lık yu­mur­ta­la­rın­dan ha­zır­la­nan bu ba­kım­dan as­la vaz­geç­mem. Sa­de­ce sa­ça par­lak­lık ver­mi­yor. Saç de­ri­min ba­kı­mı­nı da yapıyor” di­ye ko­nuş­tu.SON MÜDAVİMLERSi­bel Ca­n’­ın en önem­li ba­kım sır­rı­nı keş­fe­den iki genç isim ise Fah­ri­ye Ev­cen ve Ba­nu Zor­lu. Ün­lü oyun­cu Fah­ri­ye Ev­cen, ba­lık yu­mur­ta­la­rın­dan ha­zır­la­nan bu ka­rı­şı­mı saç­la­rı­na de­ğil yü­zü­ne sü­rü­yor. Cil­di­nin bu sa­ye­de ko­run­du­ğu­nu ve pü­rüz­süz gö­rün­dü­ğü­nü söy­le­yen Fah­ri­ye, 15 gün­de bir bu ba­kı­mı yap­tı­rı­yor.Şar­kı­cı Ba­nu Zor­lu da Si­bel Can gi­bi hav­ya­rı sa­çı­na sü­ren­ler­den. Sarıya boyattığı saç­la­rı­nın yıp­ran­­ma­sından şikayet eden Ba­nu, “Boyalı saç mut­la­ka yıp­ra­nı­yor. Ay­da bir kez hav­yar­lı ba­kım yap­tı­rı­yo­rum. Çok yu­mu­şak ve par­lak du­ru­yo­r” de­di.Bugün
Yorumlar | 0
üye profil