Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Wilma Elles'in Güzellik Sırrı

Wilma Elles'in Güzellik Sırrı

Televizyonların cildindeki tüm detayları göstermesinden şikayet eden oyuncu, cildine bakın nasıl bir bakım uyguluyormuş.

08.10.2013 15:56

Te­le­viz­yon­la­rın ba­sık ve ol­du­ğun­dan da­ha ki­lo­lu gös­ter­di­ğin­den dert ya­nan ün­lü­ler şim­di de son çı­kan HD te­le­viz­yon­la­rın yüz­le­rin­de­ki de­tay­la­rı en in­ce ay­rın­tı­la­rıy­la gös­ter­me­sin­den do­la­yı ne ya­pa­cak­la­rı­nı şa­şır­dı. Bu du­ru­ma son is­yan eden isim ise Al­man oyun­cu Wil­ma El­les ol­du.Cil­din­de­ki en kü­çük bir si­vil­ce­nin bi­le gö­rün­me­sin­den ra­hat­sız olan El­les, “Son tek­no­lo­ji te­le­viz­yon­lar­da cildimizdeki her nokta hatta gö­ze­nek­le­ri­mi­z bile gö­rü­nü­yor” diye konuştu.       ‘Sonuçtan memnunum’Bu durumdan çok rahatsız olan Wilma Elles, “Bir süredir cildime özel HD ba­kı­mı uy­gu­lu­yo­ru­m. Sonuçtan memnumun” dedi.İşte güzellik sırları*Gözlerimi gül su­yuy­la temizliyorum.*Ku­ru pa­pat­ya aromalı bu­har ban­yo­su ya­pı­yo­rum.*Her gün ye­şil el­ma yi­yo­rum.*Çekimler dışında kesinlikle mak­yaj yap­mı­yo­rum.*Yü­zü­mü sabah ve akşam zey­tin­yağ­lı sa­bun­la yı­kı­yo­rum.

Yorumlar | 0
üye profil