Wilma Elles'in Güzellik Sırrı

Wilma Elles'in Güzellik Sırrı

Televizyonların cildindeki tüm detayları göstermesinden şikayet eden oyuncu, cildine bakın nasıl bir bakım uyguluyormuş.

Te­le­viz­yon­la­rın ba­sık ve ol­du­ğun­dan da­ha ki­lo­lu gös­ter­di­ğin­den dert ya­nan ün­lü­ler şim­di de son çı­kan HD te­le­viz­yon­la­rın yüz­le­rin­de­ki de­tay­la­rı en in­ce ay­rın­tı­la­rıy­la gös­ter­me­sin­den do­la­yı ne ya­pa­cak­la­rı­nı şa­şır­dı. Bu du­ru­ma son is­yan eden isim ise Al­man oyun­cu Wil­ma El­les ol­du.Cil­din­de­ki en kü­çük bir si­vil­ce­nin bi­le gö­rün­me­sin­den ra­hat­sız olan El­les, “Son tek­no­lo­ji te­le­viz­yon­lar­da cildimizdeki her nokta hatta gö­ze­nek­le­ri­mi­z bile gö­rü­nü­yor” diye konuştu.       ‘Sonuçtan memnunum’Bu durumdan çok rahatsız olan Wilma Elles, “Bir süredir cildime özel HD ba­kı­mı uy­gu­lu­yo­ru­m. Sonuçtan memnumun” dedi.İşte güzellik sırları*Gözlerimi gül su­yuy­la temizliyorum.*Ku­ru pa­pat­ya aromalı bu­har ban­yo­su ya­pı­yo­rum.*Her gün ye­şil el­ma yi­yo­rum.*Çekimler dışında kesinlikle mak­yaj yap­mı­yo­rum.*Yü­zü­mü sabah ve akşam zey­tin­yağ­lı sa­bun­la yı­kı­yo­rum.

Yorumlar | 0
üye profil