Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Vergi İade İşlemlerinde Düzenleme

Vergi İade İşlemlerinde Düzenleme

Kasım ayı başından itibaren, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden yapılacak.

10.10.2013 10:55

Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularında düzenlemeye gidildi.Konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.İade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesine ilişkin esaslar belirleyen tebliğe göre, kasım ayı başından itibaren, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılarak yapılacak.İade talep dilekçeleri, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefler veya mükelleflerce yetkilendirilecek Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre yetki almış bir meslek mensubu (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir) vasıtası ile elektronik ortamda gönderilebilecek.Yetkilendirme olması durumunda, meslek mensubunun kimlik bilgileri ile bağlı olduğu meslek odasının adını da içeren bir dilekçenin mükellef tarafından bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekiyor.Öte yandan, mükellefler tarafından meslek mensuplarına verilen yetkinin iptal edilmek istenmesi halinde, mükellefçe bu husus bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ile bildirilecek.Mükellefler aynı standart dilekçe ile hem mahsuben hem de nakden iade talebinde bulunabilecek. Bu durumda mahsuben iadesi talep edilen tutar için mahsuben iadenin şartları, nakden iadesi talep edilen tutar için nakden iadenin şartları aranacak.Dilekçelere eklenmesi gereken belgeler elektronik olarak eklenecek. Elektronik olarak verilmesi mümkün olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayıt numarası/iade dosya numarası belirtilmek suretiyle teslim edilecek.İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini elektronik olarak yapmamaları durumunda iade talepleri dikkate alınmayacak."Diğer İadelere İlişkin Talep Dilekçesi" ile yapılacak iade taleplerinin ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurulmak suretiyle veya elektronik olarak yapılabilecek. Bu dilekçeye konu iade taleplerinin elektronik ortamda verilmesi ihtiyari olacak.Verilmesi gereken beyannamelerden hiçbirini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükellefler, iade taleplerini elektronik ortamda yapabilecekleri gibi, standart iade talep dilekçelerini kullanarak vergi dairesine de başvurabilecek.Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda alınması uygun görülen belgeler ayrıca kağıt ortamında vergi dairesine verilemeyecek.Tebliğde yer verilen başvuru şartlarına uygun olmaması nedeniyle iade talebinin dikkate alınmaması, iade hakkını ortadan kaldırmadığı gibi gerekli şartların sağlanması halinde yeniden iade talebinde bulunulmasına da engel olmayacak.Tebliğde iade taleplerine göre verilmesi gereken dilekçe örneklerine de yer verildi.İade talebinin değiştirilmesi veya talepten vazgeçilmesiMahsuben ve/veya nakden iade talebi, muhasebe işlem fişinin düzenlenmesinden önce verilecek yeni bir dilekçe ile değiştirilebilecek veya iade talebinden vazgeçilebilecek.Değişiklik veya vazgeçme talepleri "İade Talebinin Değiştirilmesine/İade Talebinden Vazgeçilmesine İlişkin Dilekçe" ile yapılacak.Üçüncü şahısların borçlarına yönelik mahsup taleplerinin değiştirilebilmesi için üçüncü şahısların bu  husustaki muvafakatlarının alınması ve bunu gösteren belgenin (noter tasdikli) dilekçe ekinde vergi dairesine ibraz edilmesi gerekecek.Güncel standart iade talep dilekçelerine başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.Elektronik ortamda iade talebinde bulunmak zorunda olmayan mükellefler, iade talep dilekçelerini ve eklerini, ilgili vergi dairesine elden verebilecekleri gibi posta ile de gönderebilecek. Taahhütlü posta veya APS ile gönderilen dilekçe ve eklerinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilen dilekçe ve eklerinde ise vergi dairesi kayıtlarına giriş tarihi esas alınacak.Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan fonların ve yatırım  ortaklıklarının, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde doğan iade talepleri "Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi" ile yapılacak. (AA)

Yorumlar | 0
üye profil