Ünal Aysal Yeni Bir Çilek Peşinde

Ünal Aysal Yeni Bir Çilek Peşinde
Yayınlanma Tarihi: 06.01.2014 10:28 | Değiştirme Tarihi: 06.01.2014 10:13

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal yakın çevresine konuştu. “İzet’in işi imzaya kaldı” dedi. “Ara transferin çileği o mu?” sorusuna “ Hayır, bekleyin göreceksiniz” yanıtını verdi

Geç­ti­ği­miz se­zon dev­re ara­sın­da Sne­ij­der ve Drog­ba gi­bi dün­ya yıl­dız­la­rı­nı alan Ga­la­ta­sa­ray, Av­ru­pa’nın  gün­de­mi­ne otur­muş­tu. Baş­ka­n Ünal Ay­sal ve yö­ne­ti­mi­nin bu sezonun devre arası için de bir bom­ba isim üze­rin­de daha ça­lış­tıkları öğ­re­nil­di. Baş­kan Ay­sal’ın bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak ya­kın çev­re­si­ne ko­nuş­tu­ğu kaydedildi. “İzet’in işi im­za­ya kal­dı” de­di. “Ara trans­fe­rin çi­le­ği o mu?” so­ru­su­na ise “ Ha­yır, bek­le­yin gö­re­cek­si­niz” ya­nı­tı­nı ver­di. Mancini ve Aysal belirleyecekCa­mi­ada her­kes ye­ni çi­le­ğin kim ola­ca­ğı­nı me­rak­la bek­ler­ken baş­kan Ünal Ay­sal ise bu ko­nu­da ser ve­rip sır ver­mi­yor. Baş­ka­na ya­kın kay­nak­lar he­nüz bu ismin netleşmediğini be­lir­ti­­yor. Çi­lek lis­te­si­nin son de­re­ce ka­ba­rık ol­du­ğu, baş­kan ve Man­ci­ni’nin or­tak ka­ra­rıy­la is­min be­lir­le­ne­ce­ği ve ge­rek­li adım­la­rın atı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. Öte yan­dan Ay­sal’ın “Haj­ro­vic’in kon­tra­tı­nı res­mi­leş­ti­rin­ce Türk va­tan­daş­lı­ğı için baş­vu­ra­ca­ğız. Türk sta­tü­sün­de oy­na­ma­sa bi­le ya­ban­cı kon­te­nja­nın­dan yer açar oy­na­tı­rız” de­di­ği ifade edildi.(Bugün)