Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Ünal Aysal, Faturayı Terim'e Kesti!

Ünal Aysal, Faturayı Terim'e Kesti!

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Akhisar yenilgisi sonrası teknik direktör Fatih Terim'i hedef alan ifadeler kullandı.

08.10.2013 11:40

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Akhisar yenilgisi sonrası teknik direktör Fatih Terim'i hedef alan ifadeler kullandı.Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Aysal, gün­de­me bom­ba gi­bi dü­şe­cek açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ak­hi­sar Be­le- di­yes­por kar­şı­sın­da alı­nan 2-1’lik ye­nil­gi­yi  de­ğer­len­di­ren Ay­sal, geç­ti­ği­miz haf­ta ba­şın­da gö­rev­den al­dı­ğı tek­nik di­rek­tör Fatih Terim'i he­defleyen ifa­de­ler kul­lan­dı.Bugün Gazetesi'ne konuşan Ay­sal, “Takımımızın şu andaki sorunları; futbolcularda mevsim başından beri süregelen kondisyon eksikliği ve de kötü alışkanlıklar! Bu­nun dı­şın­da hiç­bir prob­le­mi­miz bu­lun­mu­yor” di­ye ko­nuş­tu.Akhisar ma­çın­da ya­şa­nan pu­an kay­bı­nın te­la­fi­si­nin müm­kün ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Ünal Ay­sal, “Ye­ni ho­ca­mı­zın 1 ay içe­ri­sin­de bu­nu dü­zelt­me­si müm­kün. Bu sü­re zar­fın­da li­gi­miz­de­ki di­ğer ta­kım­la­rı da­ha ya­kın­dan ta­nı­ma ve de­ğer­len­dir­me şan­sı­nı bu­la­cak­tır. Lig­de da­ha çok kar­şı­laş­ma ya­pı­la­cak. Ge­ri dö­nüş için ye­ter­li za­man var” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Bugün
Yorumlar | 0
üye profil