Ünal Aysal, Faturayı Terim'e Kesti!

Ünal Aysal, Faturayı Terim'e Kesti!

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Akhisar yenilgisi sonrası teknik direktör Fatih Terim'i hedef alan ifadeler kullandı.

08.10.2013 11:40

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Akhisar yenilgisi sonrası teknik direktör Fatih Terim'i hedef alan ifadeler kullandı.Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Aysal, gün­de­me bom­ba gi­bi dü­şe­cek açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ak­hi­sar Be­le- di­yes­por kar­şı­sın­da alı­nan 2-1’lik ye­nil­gi­yi  de­ğer­len­di­ren Ay­sal, geç­ti­ği­miz haf­ta ba­şın­da gö­rev­den al­dı­ğı tek­nik di­rek­tör Fatih Terim'i he­defleyen ifa­de­ler kul­lan­dı.Bugün Gazetesi'ne konuşan Ay­sal, “Takımımızın şu andaki sorunları; futbolcularda mevsim başından beri süregelen kondisyon eksikliği ve de kötü alışkanlıklar! Bu­nun dı­şın­da hiç­bir prob­le­mi­miz bu­lun­mu­yor” di­ye ko­nuş­tu.Akhisar ma­çın­da ya­şa­nan pu­an kay­bı­nın te­la­fi­si­nin müm­kün ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Ünal Ay­sal, “Ye­ni ho­ca­mı­zın 1 ay içe­ri­sin­de bu­nu dü­zelt­me­si müm­kün. Bu sü­re zar­fın­da li­gi­miz­de­ki di­ğer ta­kım­la­rı da­ha ya­kın­dan ta­nı­ma ve de­ğer­len­dir­me şan­sı­nı bu­la­cak­tır. Lig­de da­ha çok kar­şı­laş­ma ya­pı­la­cak. Ge­ri dö­nüş için ye­ter­li za­man var” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Bugün
Yorumlar | 0
üye profil