Türkiye Liderlik Tahtına Oturdu

Türkiye Liderlik Tahtına Oturdu

Türkiye çekim gücü kalitesinde ve kapsama alanında dünya lideri oldu.

Çekim gücü, kalitesi ve kapsama alanında dünya liderlik koltuğuna oturan Türkiye’de dört yıl içinde megabyte başına birim fiyat yüzde 95 azaldı.   Dün­ya­nın ön­de ge­len eği­tim ku­rum­la­rın­dan IN­SE­AD ra­po­ru­na gö­re kap­sa­ma­da dün­ya li­de­ri olan Tür­ki­ye’de son dört yıl­da 3G’­de ki­şi ba­şı da­ta kul­la­nı­mı yüz­de 54 art­tı.   35 BİN ÜNİTE   Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüz­de 99.4’ü­nü kap­sa­yan Turk­cel­l’­in ile­ti­şim üni­te sa­yı­sı 35 bi­ni aş­tı, me­gaby­te ba­şı­na or­ta­la­ma bi­rim fi­yat ise yüz­de 95 düş­tü. Turk­cell Şe­be­ke Ope­ras­yon­la­rın­dan So­rum­lu Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Bü­lent Elö­nü Turk­cell ola­rak Tür­ki­ye­’de,  mo­bil tek­no­lo­ji, alt­ya­pı ve Ar-Ge’­ye son 6 yıl­da 9 mil­yar TL’­nin üze­rin­de ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek “3G şe­be­ke­mi­zin ta­ma­mı­nı ‘Çift Ta­şı­yı­cı in­ter­net’ tek­no­lo­ji­siy­le ye­ni­le­ye­rek mo­bil in­ter­net hı­zı­mı­zı iki­ye kat­la­dık ve 43,2 Mbps’­ye va­ran hız­la­ra çı­kar­dı­k” de­di.   900 MBPS HIZ   3G’­den bir son­ra­ki mo­bil ile­ti­şim tek­no­lo­ji­si olan LTE Ad­van­ced için yap­tık­la­rı test­te 900 Mbps’­e va­ran hız­la­ra ula­şa­rak Tür­ki­ye­’nin hız re­ko­ru­nu kır­dık­la­rı­na dik­kat çe­ken Elö­nü şöy­le de­vam et­ti: “Mo­bil in­ter­net­te hız çı­ta­sı­nın her gün yük­sel­di­ği dö­nem­de in­sa­nı­mı­zı ile­ri tek­no­lo­jiy­le ta­nış­tır­ma­nın, tek­no­lo­ji el­çi­li­ği yap­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz.   Bu­gün­den ge­le­ce­ğe bak­tı­ğı­mız­da, Tür­ki­ye­’nin ilk LTE tes­ti­ni ger­çek­leş­tir­di­ği­miz ve dün­ya öl­çe­ğin­de ba­şa­rı el­de et­ti­ği­miz 2009 yı­lın­dan bu ya­na yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar ve ha­zır­lık­lar­la 4G için tek­no­lo­ji el­çi­si ol­du­ğu­mu­zu söy­le­ye­bi­li­riz.” Elö­nü, Av­ru­pa­’da bir­çok te­le­kom ope­ra­tö­rü kü­çü­lür­ken Turk­cel­l’­in bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 11 bü­yü­dü­ğü­nü de söz­le­ri­ne ek­le­di.   TEK MODEMDE REKOR   Sınırları zorladı   Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye­’nin tes­tin­de ise LTE Ad­van­ced 4G ile 2600 Mhzfre­kans ban­dın­da 40 MHz band ge­niş­li­ğin­de tek mo­dem kul­la­nılarak 300.1 Mbps’lik hı­za ula­şıl­dı. Şir­ket, 3G’nin hiz­me­te gir­di­ği 2009’dan 31 Mart 2013’e ka­dar, 3G li­sans be­de­li de da­hil ol­mak üze­re 4 yıl­da top­lam 4,4 mil­yar TL ya­tı­rım yap­tı.   AVEA 4G HIZINI 3G İLE YAKALADI   Mo­bil in­ter­net hı­zı­nı 84 Mbps’­a ta­şı­yan Ave­a, 3G’­yi 4 kat hız­lan­dı­ra­rak 4G se­vi­ye­si­ne ge­tir­di. 4G alt­ya­pı­sı için ha­zır olan şir­ket, 5G için Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı da yap­ma­ya baş­la­dı.
Yorumlar | 0
üye profil