Türk Messi'ler DNA ile Bulunacak

Türk Messi'ler DNA ile Bulunacak
Yayınlanma Tarihi: 14.11.2013 15:00 | Değiştirme Tarihi: 14.11.2013 14:45

Sporda hangi branşa yatkın olduğunuz DNA ile belirlenecek.

Üstünde çalışılan projeyle artık hangi çocuğun hangi spor dalına yatkın olduğu DNA yapısına bakılarak belirlenebilecek. Başta, ülkemizde büyük ilgi gören futbol olmak üzere tüm dallardaki yıldız adayları daha kundaktayken tespit edilip o spora yönlendirilecek.TÜBİTAK tarafından destekleniyorDev ya­tı­rım­la­ra rağ­men Türk spo­run­da bek­le­nen ba­şa­rı­la­rın bir tür­lü gel­me­me­si bi­lim in­san­la­rı­nı ha­re­ke­te ge­çir­di. Prof. Dr. Kı­lıç Ay­dın­lı ile İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si (İÜ) Fen Fa­kül­te­si Mo­le­kü­ler Bi­yo­lo­ji ve Ge­ne­tik Bö­lü­mü’nden Doç. Dr. Tu­ba Gü­nel, yük­sek li­sans öğ­ren­ci­le­ri Ece Gü­mü­şoğ­lu ve Eda Yıl­maz Yıl­dı­rım’dan olu­şan ekip, Tür­ki­ye’de ilk olan bir pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­di.Mo­le­cu­lar Me­di­ci­ne Re­ports Der­gi­si’nde ya­yım­la­nan ve TÜ­Bİ­TAK ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen pro­je la­bo­ra­tu­var or­ta­mın­da ki­şi­le­rin han­gi spo­ra yat­kın ol­du­ğu­nu bi­lim­sel ola­rak ka­nıt­lı­yor. İÜ Mo­le­kü­ler Bi­yo­lo­ji ve Ge­ne­tik Ana­bi­lim Da­lı Araş­tır­ma Labo­ra­tu­va­rı’nda yü­rü­tü­len pro­je­ye 2 yıl ön­ce start ve­ril­di. Pro­je­nin çarpıcı ay­rın­tı­la­rı­nı ise Doç. Dr. Tu­ba Gü­nel açıkladı.Yeteneğimiz genlerde gizliDoç. Dr. Gü­nel, ön­ce­lik­le yurt­dı­şın­da­ki spor­cu­la­rın ne­den bu ka­dar çok ma­dal­ya ala­bil­di­ği­ni ay­nı şe­kil­de Türk spor­cu­la­rın ne­den ala­ma­dı­ğı­nın üze­rin­de dur­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. “Bi­zi ol­du­ğu­muz gi­bi ya­pan gen­le­ri­mi­zin ola­ğa­nüs­tü dü­ze­yi­dir” di­yen Gü­nel “İn­sa­nın fi­zik­sel ye­te­ne­ği bir­çok çev­re­sel ve ge­ne­tik fak­tör­ler­den et­ki­le­nir. Bu ge­ne­tik fak­tör­ler­den bi­ri ACTN3 (a-ak­ti­nin3) ge­nin­de bu­lu­nan fark­lı­lık­lar­dır. Po­li­mor­fi­zim ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bu gen üze­rin­de ge­ne­tik kod­da mey­da­na ge­len kü­çük de­ği­şik­lik­ler kas ka­sıl­ma­sı­nı et­ki­ler. Hız­lı ya da ya­vaş ka­sı­lan kas­lar bel­li spor dal­la­rı için avan­taj sağ­lar” de­di.Trtspor