Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
148 yıl sonra bir ilk!

148 yıl sonra bir ilk!

Türk donanması 148 yıl sonra Ümit Burnu’nun batısında bayrak açarak 27 Afrika ülkesini ziyaret edecek.

04.03.2014 08:08

Türk donanması 148 yıl sonra Ümit Burnu’nun batısında bayrak açarak 27 Afrika ülkesini ziyaret edecek. En son 1866’da Osmanlı donanması 2 korvet gemisiyle Ümit Burnu’nu geçmişti.De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’nın or­ga­ni­zas­yo­nuy­la Bar­ba­ros Türk De­niz Gö­rev Gru­bu, 17 Mart-27 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da 27 Af­ri­ka ül­ke­si­ni zi­ya­ret ede­cek. İlk mil­li ge­mi olan Hey­be­li­ada, Oruç Re­is, Ge­diz ve Kud­ret Gün­gör Lo­jis­tik ge­mi­le­rin­den olu­şan Türk do­nan­ma­sı,  zi­ya­ret es­na­sın­da NA­TO ile or­tak tat­bi­kat­la­ra ka­tı­la­cak. Af­ri­ka­’da­ki yar­dım fa­ali­yet­le­ri­ne des­tek ve­re­cek. Gö­re­ve ka­tı­la­cak ilk mil­li ge­mi TCG Hey­be­li­ada Kor­ve­t­i’n­de ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­len­di.  Top­lan­tı­ya Do­nan­ma Ko­mu­ta­nı Ko­ra­mi­ral Vey­sel Kö­se­le­’de ka­tıl­dı.  Terörle mücadeleye destekBar­ba­ros Türk De­niz Gö­rev Gru­bu Ko­mu­ta­nı Tu­ğa­mi­ral Ali Mu­rat De­de, dün­ya­da az sa­yı­da do­nan­ma­nın ana üs­sün­den uzak­ta etkin lo­jis­tik ve tek­nik des­te­ğe ih­ti­yaç du­yu­lan de­niz­ler­de ha­re­kat ic­ra ede­bi­le­cek ye­te­ne­ğe sa­hip ol­du­ğu­nu söy­le­di. 1866 yı­lın­dan bu ­ya­na ilk de­fa Türk do­nan­ma­sı­nın Ümit Bur­nu­’n­dan ge­çe­ce­ği­ni ifa­de eden Tu­ğa­mi­ral De­de, “Bar­ba­ros Türk De­niz Gö­rev Gru­bu ta­ra­fın­dan ana üs­ten uzak­ta ic­ra edi­le­cek 102 gün­lük se­yir sü­re­cin­de, Ak­de­ni­z’­de NA­TO­’nun de­niz­den te­rör­le mü­ca­de­le mak­sat­lı et­kin ça­ba ha­re­kâ­tı­na des­tek sağ­la­na­cak. Gi­ne Kör­fe­zi’n­de çok ulus­lu OBAN­GA­ME EX­PRESS de­niz­de gü­ven­lik tat­bi­ka­tı­na iş­ti­rak edi­le­cek. İlk de­fa Gü­ney Af­ri­ka açık­la­rın­da 7 adet gü­düm­lü mer­mi atı­şı ic­ra edi­le­cek” di­ye ko­nuş­tu. 18 Mart'ta demir alıyorBarbaros Türk Deniz Görev Grubu, 17 Mart 2014’te Gölcük Donanma Komutanlığı’nda icra edilecek uğurlama töreni ile 18 Mart günü Çanakkale Boğazı’ndan resmi törenle geçerek Afrika’ya seyir alacak. Afrika seyri sürecinde Türk mühendislerinin gerçekleştirdiği milli projelerinde tanıtımı yapılacak. 27 Afrika ülkesi ve 29 limanı ziyaret edecek olan Türk donanması, askeri ve mülki makamlarla resmi ziyaretlerde bulunacak. Gemiler halkın ziyaretine açık olacak. (BUGÜN GAZETESİ)
Yorumlar | 0
üye profil