Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
İşte Tuchel'in kanunları!

İşte Tuchel'in kanunları!

Ga­la­ta­sa­ra­y’­da İtalyan teknik direktör Roberto Man­ci­ni ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sın­dan son­ra şu an­da ta­kı­mın ba­şı­na ge­çe­cek en güç­lü aday Tho­mas Tuc­hel ola­rak gö­zü­kü­yor.

23.06.2014 11:48

Al­man teknik direktör ile hemen her ko­nu­da an­la­şıl­dı. Tho­mas Tuc­hel ile 3 yıl­lık bir an­laş­ma ya­pıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­r’­ın muh­te­mel tek­nik pat­ro­nu takım içinde ken­disi­ne has ku­ral­la­rı ile öne çı­kan bir isim.

Al­man tek­nik ada­mın madde madde öne çı­kan yan­la­rı:Tuchel, takım içinde futbolcuların birbirine asla soyadıyla beraber hitap etmesini istemiyor. Sadece ismiyle hitap edilmesini istiyor.Ta­kım için­de oyun­cu­la­rın bir­bi­riy­le se­lam­la­şır­ken her za­man göz te­ma­sı is­ti­yor.  Bu göz te­ma­sı­nı id­man­lar­da sür­dü­rül­me­si­ni is­ti­yor.Tuc­hel her kar­şı­laş­ma ön­ce­si ön­ce ta­kı­mı­nın oyun­cu­la­rı­na ra­kip ta­kım hak­kın­da edin­dik­le­ri bil­gi­le­ri so­rar, fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nur.Ta­kım­da maç­ta ve­ya id­man­da ya­pı­lan fau­lün rö­van­şı­nın alın­ma­sı­nı ke­sin­lik­le is­te­mez. Bu­nu ya­pan oyun­cu­la­rı­nı ce­za­lan­dı­rı­lır.Oyun­cu iliş­ki­si­ne çok önem ve­ri­r. Kadrosunda yer alan futbolcuların bütün prob­lem­le­riy­le ya­kın­dan il­gi­le­nen na­dir ho­ca­lar­dan bi­ri­si­dir. (Bugün)
Yorumlar | 0
üye profil