Tatil planları yapanlara kötü haber! Cepler yanacak...

Yayınlanma Tarihi: 13.06.2015 10:54 | Değiştirme Tarihi: 13.06.2015 11:34

Mayıs ayında, zam şampiyonluğu sıralamasında yüzde 20 artışla yurtiçi tur fiyatları dikkat çekti. Sektör uzmanlarına göre fiyatları son aylarda hızlı artan dolar vurdu. Yaz tatili cep yakacak.

Er­ken re­zer­vas­yon sü­re­ci­nin so­na er­me­siy­le yur­ti­çi tur fi­yat­la­rı­nın ART­tı­ğı­nı ak­ta­ran Tür­ki­ye Se­ya­hat Acen­te­le­ri Bir­li­ği (TÜR­SAB) Baş­ka­nı Ba­şa­ran Ulu­soy, ge­çen yıl 3 mil­yon ki­şi­nin er­ken re­zer­vas­yon yap­tır­dı­ğı­nı, bu yıl bu ra­ka­mın 3,5 mil­yo­na ula­şa­ca­ğı­nı ön­gör­dü. Dö­viz kur­la­rın­da­ki yu­ka­rı yön­lü ha­re­ke­tin, yurt­dı­şı tur­la­rı­nın ma­li­ye­ti­ni ar­tır­dı­ğı­na da dik­kat çe­ken Ulu­soy, bu­na rağ­men hal­kın yurt­dı­şı tur­la­rı­na il­gi gös­ter­di­ği­ni açık­la­dı.

Otel fi­yat­la­rı dü­şe­bi­lir

Tür­ki­ye­’de otel fi­yat­la­rı­nın glo­bal baz­da art­ma­dı­ğı­nı, an­cak do­lar ve eu­ro­ya bağ­lı ola­rak dö­viz ar­tı­şı­na pa­ra­lel bir ar­tış mey­da­na gel­di­ği­ni açık­la­yan Tur Ope­ra­tör­le­ri Plat­for­mu Söz­cü­sü Cem Po­la­toğ­lu da, tur fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şın dö­viz­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Rus pa­za­rın­da ya­şa­nan yüz­de 40’lık ge­ri­le­me­nin otel fi­yat­la­rı­nı dü­şü­re­ce­ği­ne de­ği­nen Po­la­toğ­lu, “O­tel­ler­de­ki do­lu­luk oran­la­rı­na gö­re fi­yat­lar de­ği­şik­lik gös­te­re­cek­tir. Oda­la­rı­nı dol­dur­mak is­te­yen otel­ler, son da­ki­ka fır­sat­la­rı su­na­cak­tı­r” de­di.

Rus kay­bı 260 bin ki­şi

Rus­ya­’da ya­şa­nan kriz ne­de­niy­le, bu ül­ke­den ge­len tu­rist sa­yı­sın­da, yı­lın ilk 5 ayın­da yüz­de 10’a ya­kın bir düş­me ya­şan­dı­ğı­nı bil­di­ren Nü­ans­tur Ge­nel Mü­dü­rü Gün­gör Ka­bak ise şu aşa­ma­da Rus tu­rist kay­bı­nın 260 bin ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Yıl­so­nu­na ka­dar Rus tu­rist kay­bı­nın bir mil­yo­na yak­la­şa­ca­ğı­nı ön­gö­ren Ka­bak, şöy­le de­vam et­ti:

Özel fi­yat ve in­di­rim

“Ge­çen se­ne 2 mil­yon 920 bin tu­rist ağır­la­yan An­tal­ya, 1 Ocak-1 Ha­zi­ran 2015 ta­rih­le­ri ara­sın­da 2 mil­yon 628 bin ki­şi­ye ev sa­hip­li­ği yap­tı. Otel­ler özel­lik­le Rus­ya pa­za­rın­da ya­şa­na­cak da­ral­ma­nın far­kın­day­dı. Bu ne­den­le özel fi­yat ça­lış­ma­la­rı ve in­di­rim­ler ha­zır­la­dı­lar an­cak tu­rist sa­yı­sın­da dü­şü­şü en­gel­le­ye­me­di­ler.”

Yakıt teşviği yetmedi

Rublede yaşanan devalüasyonun Rusları derinden etkilediğini hatırlatan Güngör, Kabak, şu konuya dikkat çekti: "Devlet bu konuda turizm sektörünü canlandırmak için yurtdışından turist taşıyan uçaklara yakıt teşviği getirmişti, ancak bu hamle de yeterli olmadı.”