9 saat dağa tırmandı!

9 saat dağa tırmandı!
Yayınlanma Tarihi: 24.04.2014 08:02
Değiştirme Tarihi: 24.04.2014 08:12

Ayakları kırık olan Suriyeli ise kilometrelerce yolu at üstünde katetti

İç savaştan kaçan bir grup Suriyeli, gece vakti at üstünde sınırı geçerek Lübnan’a ulaştı. Ayakları kırık olan bir Suriyeli ise kilometrelerce yolu at üstünde katetti.Su­ri­ye­’de­ki iç sa­vaş dör­dün­cü yı­lın­da bü­tün şid­de­tiy­le sü­rer­ken, ça­tış­ma­lar­dan ka­çan bin­ler­ce ki­şi kom­şu ül­ke­le­re sı­ğın­ma­ya de­vam edi­yor. İs­ra­il iş­ga­li al­tın­da­ki Go­lan Te­pe­le­ri ya­kı­nın­da­ki Beyt Ce­nin kö­yün­de ya­şa­yan Su­ri­ye­li­ler, re­jim güç­le­ri­nin sal­dı­rı­la­rı al­tın­da zor gün­ler ya­şı­yor. Ay­lar­dır ku­şat­ma al­tın­da­ki kö­ye gı­da ve ilaç gi­re­me­di­ği için, köy­de yar­dı­ma muh­taç bin­ler­ce si­vil mah­sur kal­dı. Da­ha faz­la da­ya­na­ma­yan bir grup has­ta ve yaş­lı ise Lüb­na­n’­a ka­ça­rak mül­te­ci kamp­la­rı­na git­mek için zor­lu bir yol­cu­lu­ğa çık­tı. Ara­ba­lar as­ker­le­rin he­de­fin­de ol­du­ğu için at­la­rı ter­cih eden Su­ri­ye­li­ler, yak­la­şık 3 bin met­re­lik Her­mon Da­ğı­’na tır­man­ma­ya baş­la­dı.

9 saat dağa tırmandıAyak­la­rından top mer­mi­siy­le ya­ra­lan­dık­tan son­ra kı­rıl­dı­ğı için yü­rü­ye­me­yen 28 ya­şın­da­ki Sa­lih Ze­va­ra bir atın üs­tü­ne bağ­lan­dı. Dağ­lık böl­ge­yi bi­len tec­rü­be­li bir reh­ber eş­li­ğin­de yol alan grup yağ­mur­lu ha­va­da güç­lük­le iler­le­di. Bu şe­kil­de dik yo­kuş­la­rı ge­çe­rek 9 sa­at son­ra da­ğın te­pe­si­ne çı­kan grup, bir o ka­dar da­ha yol ka­te­dip Lüb­nan sı­nı­rın­da­ki Şe­ba ka­sa­ba­sı­na var­dı. Mül­te­ci­ler sı­nır­da as­ker­le­rin kon­tro­lün­den ge­çer­ken ayak­la­rı kı­rık olan Ze­va­ra da he­men ilk yar­dım ekip­le­ri ta­ra­fın­dan te­da­vi al­tı­na alın­dı. Savaş Suriye’de doktor bırakmadıBirleşmiş Milletler yetkilileri, savaş yüzünden ülkede neredeyse doktor kalmadığını açıkladı. Ülkedeki sağlık merkezlerinin yüzde 60’ının tahrip edildiğini belirten yetkililer, “3,5 milyon insan, kuşatma altında yaşıyor. Bu insanlar yardıma muhtaç” dedi. Hangi Esed başkan olsun?3 yılda binlerce insanın ölüm emrini veren Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in 3 Haziran’daki seçim için adaylığını ilan etmesi sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter kullanıcıları Esed’in karşısına bir aday çıkamayacağını anlatmak için Esed’in farklı kılıklarda fotoğraflarını yayınladı. “Hangi Esed’e oy vermek istersiniz?” sorusuna, “Kimyasal Esed, Kanlı Esed” gibi cevaplar geldi. (BUGÜN GAZETESİ)